Alle aktiviteter som går ut på å tilegne seg kunnskap eller ferdigheter i en formalisert utdanning eller opplæring regnes som opplæring. Dette gjelder også privatister og andre som tar utdanning uten å følge undervisning.

For å motta dagpenger under utdanning, må du fylle de vanlige vilkårene for rett til dagpenger, og vilkårene for unntak.

Du må søke NAV om å få godkjent utdanningen. Uten godkjenning risikerer du både straff og et krav om å betale tilbake dagpengene. 

Unntak fra hovedregelen

Her ser du typer utdanning som det er mulig å kombinere med dagpenger:

  • Kurs eller tiltak i NAVs regi eller i samarbeid med NAV.
  • Utdanning som du har begynt på minst 6 måneder før du ble helt arbeidsledig fra heltidsarbeid, eller helt eller delvis permittert fra heltidsarbeid. Denne utdanningen kan du fortsette på i inntil 6 måneder regnet fra du ble arbeidsledig, hvis NAV godkjenner dette. Utdanningen du har begynt på, må du tidligere ha gjennomført i kombinasjon med heltidsarbeid.
  • Utdanning utenfor normal arbeidstid, med maksimalt inntil 10 dager per semester med undervisning på dagtid. Studieprogresjonen må også være minst halvert sammenliknet med tilsvarende utdannelse på heltid.
  • Utdanning som i sin helhet er normert til 3 måneder eller mindre. Utdanningen kan strekke seg over lenger tid enn 3 måneder, forutsatt at den samlede tiden som går med til utdanningen maksimalt tilsvarer 3 måneders utdanning på heltid. Enhver deleksamen regnes i denne sammenheng som del av et lengre utdanningsløp og blir ikke regnet for å være en selvstendig utdanning.
  • Godkjent norskopplæring for voksne innvandrere på fulltid i inntil ett år. Ved særlige grunner kan NAV forlenge perioden for godkjent utdanning med rett til dagpenger utover ett år. Du må søke på et eget søknadsskjema (NAV 04-06.05).
  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Mer om utdanning utenfor normal arbeidstid

Hvis du tar utdanning utenfor normal arbeidstid, det vil si på kveldstid og i helger, må du dokumentere at utdanningen er lagt opp som utdanning utenfor normal arbeidstid, og at utdanningen er tilpasset fullt arbeid på dagtid. Dagtid betyr normal arbeidstid som hovedregel fra klokken 8.00 til 16.00, selv om du har hatt eller har kveldsarbeid.

For at utdanning utenfor normal arbeidstid skal bli regnet som forenlig med fulltidsarbeid, må utdanningen som hovedregel ha redusert studieprogresjon med minst 50 prosent sammenlignet med tilsvarende utdanning på dagtid med full studieprogresjon. Dette betyr at du må bruke dobbelt så lang tid på utdanningen enn det en som tar tilsvarende utdanning eller fag på heltid ville ha gjort.   

Fleksibel studieprogresjon

Noen utdanninger har såkalt fleksibel studieprogresjon, det vil si at du kan gjennomføre den på så kort eller lang tid som du ønsker. Hvis NAV skal kunne godkjenne en slik utdanning, må du forplikte deg til å følge en studieprogresjon på maksimalt 50 prosent av et fulltidsstudium.

Hvis NAV godkjenner utdanningen, vil det fremgå av vedtaket ditt at du ikke skal avlegge flere eksamener enn det som tilsvarer halv studieprogresjon. 

Hvordan søker du om dagpenger under utdanning?

Du bør søke om godkjenning så fort du vet om du har fått studieplass og  senest 3 uker før du begynner på utdanningen, slik at NAV rekker å behandle søknaden din før utdanningen er påbegynt. Hvis du har begynt på utdanningen før du søker om dagpenger, kan du søke om å få godkjent utdanningen samtidig som du søker dagpenger.

Du vil ikke få utbetalt dagpenger før utdanningen har blitt godkjent, og alle som deltar i utdanning skal krysse av for utdanning på meldekortene sine. Hvis utdanningen ikke gir rett til dagpenger, vil du ikke få utbetalt dagpenger for perioder du har vært under utdanning, selv om utdanningen senere avbrytes.

Søk på skjemaet NAV 04-06.05 som du finner under Skjema, hvis du ikke samtidig søker elektronisk på nav.no om dagpenger eller gjenopptak av dagpenger. 

Spesielt om doktorgradskandidater

Les nærmere om reglene for dagpenger og doktorgradskandidater.