Tiltakspengar

  • ikkje møter på tiltaket første dag utan å ha gitt beskjed om fråværet
  • har begynt på eit tiltak og har så mykje fråvær at det ikkje lenger blir sett på som formålstenleg at du fullfører tiltaket