Er du permittert fra stilling med disponibelplan? 

Fra 1. juli 2020 kan ansatte i stilling med såkalt disponibelplan bli permittert, uavhengig av om den ansatte etter planen er i en disponibelperiode eller i en friperiode. Tidligere var det kun mulig å bli permittert i en disponibelperiode. Praksisendringen skjer som følge av avsagt dom i Arbeidsretten.

NAV har tidligere lagt til grunn at de som jobber etter disponibelplan ikke kan permitteres i en periode som etter arbeidsplanen er en friperiode. Dette fordi det i permitteringslønnsloven er slik at arbeidsgivers lønnsplikt bare kan løpe på dager der den ansatte skulle vært på jobb.  
 
I praksis har dette ført til at NAV har lagt til grunn at arbeidsgivers lønnsplikt først begynner å løpe når man går over i en disponibelperiode etter oppsatt plan. Den som har søkt om dagpenger har da først fått innvilget dagpenger etter at lønnspliktdagene er utløpt i disponibelperioden.  
 
I en nylig dom fra Arbeidsretten vises det til at disponibelplan fungerer slik at arbeidstaker og arbeidsgiver på forhånd har avtalt hvilke perioder den ansatte skal være disponibel for arbeidsgiver, og hvilke perioder den ansatte skal ha fri. Arbeidsgiver kan likevel kalle ut den ansatte ved behov, også i perioder som er avtalt som friperioder. Det er avtalt et totalt antall timer med arbeid per år, men det vil variere hvilke perioder det utføres intensivt arbeid og hvilke perioder det er fri. Den ansatte har likevel utbetalt en gjennomsnittlig lønn gjennom hele året. Årstimeverket avregnes mot slutten av året ut ifra det timeantallet den ansatte faktisk har arbeidet. 
 
Du kan lese dommen her: Arbeidsrettens dom 16. desember 2019, sak 16/2019 (arbeidsretten.no). 
 
Praksis endres nå slik at permittering kan skje uavhengig av om den ansatte etter planen er i en disponibelperiode eller i en friperiode. Dette vil medføre at ansatte med slik arbeidstidsordning vil kunne få innvilget dagpenger fra et tidligere tidspunkt enn før. Husk å dokumentere arbeidstidsordningen du har dersom du skal søke om dagpenger under permittering. 
 
Praksisendringen skal gjelde alle bransjer og yrkesgrupper som har denne typen arbeidstidsordninger.