Slik fyller du ut meldekortet - arbeidsavklaringspenger (AAP)

For å få utbetalt AAP, må du sende meldekort hver 14. dag.

På meldekortet oppgir du arbeid og aktivitet de forrige 14 dagene (meldeperioden), og bekrefter at du vil være registrert hos NAV i neste periode. Utbetaling blir beregnet ut fra de opplysningene du oppgir på meldekortet.

Det er viktig at du fyller ut meldekortet riktig og til rett tid. Hvis du sender meldekortet for sent, kan du få trekk ved beregningen av neste meldekort. Se mer informasjon om å sende meldekort og papirmeldekort.

Hvordan fyller du ut meldekortet?

Her finner du veiledning til de ulike spørsmålene på meldekortet.

Spørsmål 1: Har du vært i arbeid de siste 14 dagene?

Du skal svare "ja" hvis du har vært i jobb.

Med «jobb» mener vi aktivitet som normalt ville ha vært betalt, som for eksempel

 • arbeid i vanlige arbeidsforhold (du er ansatt hos en arbeidsgiver og får lønn)
 • arbeid i eget foretak (uansett om du har registrert foretaket som ENK, ANS, AS, NUF eller en annen type foretak)
 • gratisarbeid (for andre) når arbeidet vanligvis er betalt
 • timer du får betalt for, også når du ikke jobber alle timene (for eksempel ved akkordarbeid)
 • provisjonssalg, telefonsalg og liknende
 • frilansarbeid
 • lønnede verv
 • hobbypreget arbeid, «homeparties» og liknende
 • omsorgsstønad

Du får ikke utbetalt AAP for de timene du får lønn for. Du vil derfor få mindre utbetalt i AAP avhengig av antall timer du har jobbet. Som hovedregel kan du jobbe inntil 60 prosent i en meldeperiode, og fremdeles få utbetalt AAP. NAV definerer 37,5 timer per uke som normal arbeidstid. Å jobbe 60 prosent tilsvarer derfor 22,5 timer i uken. I en meldeperiode på 2 uker, kan du derfor jobbe inntil 45 timer og fremdeles få utbetalt AAP.  Du kan jobbe mer én uke og lite en annen uke, så lenge antall timer ikke overstiger 45 timer totalt i meldeperioden. 

Du fører arbeid i den perioden du har jobbet, selv om lønnen kommer senere.

I noen tiltak får du lønn. Da avtaler du med oss om du skal krysse av for arbeid og hvilke timer du skal føre opp.

For deg som får betalt per time 

Hvis du har vært i jobb i meldeperioden, må du oppgi alle timene du har jobbet. Én time i arbeid skal føres som en time på meldekortet. Dette gjelder alle dager i uken, også lørdag og søndag, og uansett når på døgnet du jobber.

For deg som får fastlønn

Hvis du mottar lønn for en fast stillingsprosent, skal du føre timer tilsvarende denne stillingsprosenten av en 37,5-timers arbeidsuke. Hvis du for eksempel mottar lønn for en 20 prosent stilling, skal du føre 7,5 timer på meldekortet per uke.

Sykepenger og egenmelding

Hvis du mottar sykepenger fra NAV, lønn fra arbeidsgiveren din mens du er syk eller for egenmeldingsdager, skal du føre opp disse timene som «arbeid» på meldekortet. Hvis du ikke vet hvor mange timer som er sykepenger, kan du ta kontakt med arbeidsgiveren din eller kontakte oss.

Spesielt for arbeid i eget foretak

Hvis du er i aktivitet i eget foretak, selvstendig næringsvirksomhet, hobbyvirksomhet eller liknende, skal du føre alle timene med aktivitet på meldekortet.  

Det har ingen betydning om arbeidet du gjør fører til at du eller foretaket tjener penger eller ikke. Gratisarbeid og arbeid i foretaket som går med underskudd skal også føres på meldekortet. 

Det har ingen betydning om du jobber i eller utenfor normal arbeidstid. Det har heller ingen betydning hvordan du tar penger ut av foretaket. AAP blir redusert når du jobber, uavhengig av om du får betalt for arbeidet, og hvordan du skatte- og privatrettslig klassifiserer overføring av verdier. 

Spesielt om feriepenger

Feriepenger gir ikke reduksjon i AAP, slik lønnet arbeid gjør. Du skal ikke føre arbeidstimer når du tar ut opptjente feriedager. Det betyr at du kan få full AAP i tillegg til feriepengene dine.

Ta kontakt hvis du har spørsmål

Hvis du har spørsmål om hvordan du skal føre timer på meldekortet hvis du

 • mottar omsorgsstønad
 • jobber turnus eller skift
 • har arbeidstid som varierer mye, som for eksempel gårdbruker eller taxisjåfør

må du kontakte oss.

Hvis du deltar på deltidstiltak eller tiltak med lønn, eller har spørsmål om hvordan du skal føre timer på meldekortet, må du kontakte oss

Eksempler på hva du ikke skal føre opp:

 • Timer som fosterforeldre
 • Inntekter fra formue
 • Utleie av fast eiendom utenfor virksomhet
 • Renter, aksjeutbytte og annen avkastning av penger og verdipapirer utenfor virksomhet
 • Skattefri oppussing av egen bolig/fritidsbolig
 • Frivillig ulønnet arbeid som for eksempel besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre eller liknende 
 • Frivillig arbeid uten godtgjørelse for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag eller liknende 

Alt ulønnet arbeid må være avtalt med saksbehandleren din og skal være en del av aktivitetsplanen. Hvis du har fått vedtak fra NAV om at du kan beholde AAP mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet. 

Hvis du ikke har fått vedtak fra NAV om at du kan beholde AAP mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Hvis du er usikker på hvordan du skal fylle ut meldekort, men likevel fyller ut og dette gjør at du får feilutbetaling, kan dette gjøre at NAV krever penger tilbake. Er du nå fremdeles i tvil om du har forstått hvordan du skal fylle ut meldekortet, bør du derfor ta kontakt for veiledning

Spørsmål 2: Har du gjennomført avtalt aktivitet eller deltatt på kurs/utdanning?

Du skal svare «ja» hvis du har gjennomført avtalt aktivitet med NAV. 

Aktiviteten kan være

 • arbeidsrettede tiltak
 • medisinsk behandling
 • utdanning
 • annen aktivitet

Du skal svare «ja» hvis du likevel har deltatt på aktiviteter du ikke har avtalt med NAV. Dette kan være

 • kurs
 • utdanning
 • selvstudium

Hvis du hverken har utført aktivitetene som du har avtalt med oss eller gjennomført annen aktivitet, svarer du «nei» på dette spørsmålet.

For å få AAP, må vi ha godkjent aktivitetene du utfører. Avtalte aktiviteter skal stå i den aktivitetsplanen du har laget sammen med oss. Hvis du begynner på andre aktiviteter enn det du har avtalt med oss, må du informere NAV-veilederen din om dette. Det samme gjelder hvis det skjer endringer i de aktivitetene du har avtalt med oss. 

Spørsmål 3: Har du vært forhindret fra å ta arbeid eller gjennomføre avtalt aktivitet fordi du har vært for syk?

Hvis du har vært for syk til å jobbe eller delta på avtalte aktiviteter, skal du oppgi dette. Da skal du svare «ja», og krysse av på de dagene der du ikke har deltatt. 

Hvis du blir syk fra jobben som du har ved siden av AAP:

 • Får du sykepenger fra NAV, eller lønn under sykdom fra arbeidsgiveren din, skal du oppgi timene som «arbeidstimer» på spørsmål 1.
 • Får du ikke utbetalt sykepenger eller lønn under sykdom, skal du ikke føre timer, men svare «ja» på spørsmål 3.

Du skal også svare "nei" hvis du har hatt fravær på grunn av sykt barn. Du kan lese mer i spørsmål 4.

Spørsmål 4: Har du hatt ferie eller fravær slik at du ikke har kunnet ta arbeid eller gjennomføre avtalt aktivitet?

Når du får AAP er du under avklaring og oppfølging. Du skal følge aktivitetsplanen din og være tilgjengelig for NAV. 

Du skal bare føre opp fravær på meldekortet når fraværet var til hinder for å gjennomføre aktivitet som er avtalt med oss og du ikke har vært tilgjengelig for NAV. Dette betyr at du skal svare «ja» på spørsmålet i disse tilfellene:

 • Du hadde avtalt aktiviteter med NAV som du likevel ikke deltok på, av andre grunner enn at du var syk.
 • Du var ikke tilgjengelig for NAV i en periode, for eksempel i en ferie.

Legg inn de dagene du ikke jobbet eller deltok på avtalt aktivitet. Hvis du for eksempel tok ferie i én uke og gikk glipp av 2 dager med tiltak den uken, skal du bare føre fravær for disse 2 dagene. 

Hvis du har fravær som ikke påvirker oppfølgingen, og du gjennomfører aktivitet etter planen din som normalt, så skal du ikke føre fravær.

Du skal også svare «nei» på spørsmålet om fravær hvis 

 • du har hatt ferie, fravær eller utenlandsopphold som NAV har godkjent.
 • du har avklart med oss at aktiviteter eller annen oppfølging fra oss ikke er aktuelt for deg i perioden.
 • tiltaksstedet er stengt på grunn av helligdag.  
 • arbeidsstedet er stengt på grunn av helligdag. Skulle du ha vært på jobb på en bevegelig helligdag, arbeidsstedet er stengt, og du mottar lønn for den bevegelige helligdagen, fører du timer som om du var på jobb. Hvis du ikke skal jobbe, eller ikke får betalt lønn for denne dagen fører du ikke opp timer på meldekortene dine, og får utbetalt arbeidsavklaringspenger for denne dagen.

Fravær fra avtalt aktivitet vil normalt føre til at utbetalingen blir redusert. Hvis du har fravær av velferdsgrunner, kan NAV vurdere ikke å redusere utbetalingen din likevel. Dette kan for eksempel være

 • sykt barn (inkludert barnepassers sykdom)
 • sykdom i nær familie
 • time hos lege, tannlege og lignende utenom avtalt aktivitet
 • dødsfall i nær familie eller vennekrets, eller begravelse/bisettelse
 • første skoledag, tilvenning i barnehage og annen oppfølging av barn

Ta kontakt med oss så fort som mulig. Du må føre dagene som fravær fram til vi eventuelt godkjenner det.

Særlig om utenlandsopphold

Hvis du planlegger utenlandsopphold er det egne regler for AAP som du må sette deg inn i. Sjekk om du må søke eller få godkjenning av NAV, ved å lese om AAP og utenlandsopphold her

Deltidsstilling som lærer

Du skal ikke føre timer for avvikling av lovpålagt ferie, så lenge du kan gjennomføre de aktivitetene du har avtalt med oss som planlagt.

Den delen av sommeren hvor du tar ut avspasering og mottar lønn på vanlig måte fra arbeidsgiveren din, skal du føre timer på meldekortet som om du var på jobb.

Spørsmål 5: Ønsker du fortsatt å være registrert hos NAV de neste 14 dagene?

For å få AAP eller tilleggsstønader må du være registrert hos NAV. Hvis du fremdeles ønsker jobb eller hjelp fra oss til å komme i arbeid, må du svare «ja» på dette spørsmålet.

Hvis du svarer «nei», vil du som hovedregel bli kontaktet av oss før vi stanser utbetalingene dine.

Hvis du ønsker å være registrert som arbeidssøker igjen, må du registrere deg på nytt som arbeidssøker på nav.no. Er utbetalingen din stanset, må du søke på nytt hvis du vil gjenoppta AAP.

Unntak for deg som har fått vedtak om å motta AAP mens du søker arbeid i en 6-måneders periode: 

Hvis du svarer "nei" på spørsmål 5 om registrering i NAV, vil dette skje:

 • Du vil ikke lenger være registrert som arbeidssøker hos NAV
 • Du vil ikke få tilsendt flere meldekort
 • Du vil ikke få tilbud om arbeid, tiltak, eller annen hjelp fra oss til å komme i jobb
 • Du mister retten til AAP

Fritak fra plikten til selv å sende meldekort

Du kan be om å bli fritatt fra plikten til selv å sende inn meldekort eller NAV kan selv på eget initiativ vurdere om du kan bli fritatt. Vi kan bare frita deg fra plikten hvis det er svært belastende for deg å sende inn meldekort. Vi vurderer dette individuelt, og det blir vurdert strengt.

Hvis du blir fritatt fra plikten til selv å sende inn meldekort, har du fremdeles plikt til å gi oss beskjed om endringer som kan ha betydning for utbetalingene eller aktivitetsplanen din.