Slik fyller du ut meldekortet - arbeidsavklaringspenger (AAP)

For å få utbetalt AAP, må du sende meldekort hver 14. dag.

På meldekortet oppgir du arbeid og aktivitet de forrige 14 dagene (meldeperioden), og bekrefter at du vil være registrert hos NAV i neste periode. Utbetaling blir beregnet ut fra de opplysningene du oppgir på meldekortet.

Det er viktig at du fyller ut meldekortet riktig og til rett tid. Hvis du sender meldekortet for sent, kan du få trekk ved beregningen av neste meldekort.
Se mer informasjon om å sende meldekort og papirmeldekort.

Hvordan fyller du ut meldekortet?

Her finner du veiledning til de ulike spørsmålene på meldekortet.

Spørsmål 1: Har du vært i arbeid de siste 14 dagene?

Hvis du har vært i jobb i meldeperioden, må du oppgi alle timene du har jobbet.  Én time i arbeid skal føres som en time på meldekortet. Dette gjelder alle dager i uken, også lørdag og søndag, og uansett når på døgnet du jobber.

Som hovedregel skal du alltid oppgi det antallet timer du faktisk jobber. Du fører arbeid i den perioden du har jobbet, selv om lønnen kommer senere.

Med «jobb» mener vi aktivitet som normalt ville ha vært betalt, som for eksempel

 • arbeid i vanlige arbeidsforhold (du er ansatt hos en arbeidsgiver og får lønn)
 • arbeid i eget foretak (uansett om du har registrert foretaket som ENK, ANS, AS, NUF eller en annen type foretak)
 • gratisarbeid (for andre) når arbeidet vanligvis er betalt
 • timer du får betalt for, også når du ikke jobber alle timene (for eksempel ved akkordarbeid)
 • provisjonssalg, telefonsalg og liknende
 • frilansarbeid
 • lønnede verv
 • hobbypreget arbeid, «homeparties» og liknende
 • omsorgsstønad

Hvis du mottar sykepenger fra NAV eller lønn fra arbeidsgiveren din mens du er syk, skal du føre opp disse timene som «arbeid» på meldekortet. Hvis du får lønn for egenmeldingsdager, skal du også føre opp timene som «arbeid». Hvis du ikke vet hvor mange timer som er sykepenger, kan du ta kontakt med arbeidsgiveren din eller kontakte oss.

Du får ikke utbetalt AAP for de timene du får lønn for. Du vil derfor få mindre utbetalt i AAP avhengig av antall timer du har jobbet. Som hovedregel kan du jobbe inntil 60 prosent i en meldeperiode, og fremdeles få utbetalt AAP. NAV definerer 37,5 timer per uke som normal arbeidstid. Å jobbe 60 prosent tilsvarer derfor 22,5 timer i uken. I en meldeperiode på 2 uker, kan du derfor jobbe inntil 45 timer og fremdeles få utbetalt AAP.  Du kan jobbe mer én uke og lite en annen uke, så lenge antall timer ikke overstiger 45 timer totalt i meldeperioden. 

Hvis du mottar lønn for en fast stillingsprosent, skal du føre timer tilsvarende denne stillingsprosenten av en 37,5-timers arbeidsuke. Hvis du for eksempel mottar lønn for en 20 prosent stilling, skal du føre 7,5 timer på meldekortet per uke.

Hvis du har spørsmål om hvordan du skal føre timer på meldekortet hvis du jobber turnus eller skift, eller har arbeidstid som varierer mye, som for eksempel gårdbruker eller taxisjåfør, kan du kontakte oss. Hvis du deltar på deltidstiltak eller tiltak med lønn, eller har spørsmål om hvordan du skal føre timer på meldekortet, kan du kontakte oss

Eksempler på hva du ikke skal føre opp:

 • Timer som fosterforeldre
 • Inntekter fra formue
 • Utleie av fast eiendom utenfor virksomhet
 • Renter, aksjeutbytte og annen avkastning av penger og verdipapirer utenfor virksomhet
 • Skattefri oppussing av egen bolig/fritidsbolig
 • Frivillig ulønnet arbeid som for eksempel besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre eller liknende 
 • Frivillig arbeid uten godtgjørelse for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag eller liknende 

Alt ulønnet arbeid må være avtalt med saksbehandleren din og skal være en del av aktivitetsplanen. Hvis du har fått vedtak fra NAV om at du kan beholde AAP mens du etablerer egen virksomhet, skal du ikke føre på de timene du jobber i virksomheten på meldekortet. 

Hvis du ikke har fått vedtak fra NAV om at du kan beholde AAP mens du etablerer egen virksomhet, skal du føre på alle timer du jobber på meldekortet. Dette gjelder selv om du ikke tar ut lønn eller om virksomheten går med underskudd.

Spesielt for arbeid i eget foretak

Hvis du er i aktivitet i eget foretak, selvstendig næringsvirksomhet, hobbyvirksomhet eller liknende, skal du føre alle timene med aktivitet på meldekortet.  

Det har ingen betydning om arbeidet du gjør fører til at du eller foretaket tjener penger eller ikke. Gratisarbeid og arbeid i foretaket som går med underskudd skal også føres på meldekortet. 

Det har ingen betydning om du jobber i eller utenfor normal arbeidstid. Det har heller ingen betydning hvordan du tar penger ut av foretaket. AAP blir redusert når du jobber, uavhengig av om du får betalt for arbeidet, og hvordan du skatte- og privatrettslig klassifiserer overføring av verdier. 

Spørsmål 2: Har du gjennomført avtalt aktivitet eller deltatt på kurs/utdanning?

Det du svarer på dette spørsmålet påvirker ikke utbetalingen din, men da kan vi finne ut om du har behov for endringer i aktivitetsplanen din. Hvis du har avtalt med NAV å delta på tiltak, behandling, utdanning eller andre typer aktiviteter, skal du oppgi de dagene du har utført avtalt aktivitet. 

For å få AAP, må vi ha godkjent aktivitetene du utfører. Avtalte aktiviteter skal stå i den aktivitetsplanen du har laget sammen med oss. Hvis du begynner på andre aktiviteter enn det du har avtalt med oss, må du informere NAV-veilederen din om dette. Det samme gjelder hvis det skjer endringer i de aktivitetene du har avtalt med oss. 

Hvis du ikke har utført aktivitetene som du har avtalt med oss og ikke har gjennomført annen aktivitet, svarer du «nei» på dette spørsmålet. 

Hvis du likevel har gjennomført kurs/utdanning som du ikke har avtalt med oss, skal du svare «ja» på spørsmålet og oppgi hvilke dager dette gjelder.  

Spørsmål 3: Har du vært forhindret fra å ta arbeid eller gjennomføre avtalt aktivitet fordi du har vært for syk?

Svarene dine i dette spørsmålet påvirker ikke utbetalingen din. Vi bruker svarene til å finne ut om du har behov for endring i aktivitetsplanen din fordi du har blitt syk, eller om sykdommen din har forverret seg.

Hvis du har vært for syk til å jobbe eller delta på avtalte aktiviteter, skal du oppgi dette. Da skal du svare «ja», og krysse av på de dagene der du ikke har deltatt. 

Hvis du blir syk fra jobben som du har ved siden av AAP:

 • Hvis du får sykepenger fra NAV, eller lønn under sykdom fra arbeidsgiveren din, skal du oppgi timene som «arbeidstimer» på spørsmål 1.
 • Hvis du ikke får utbetalt sykepenger eller lønn under sykdom, skal du ikke føre timer, men svare «ja» på spørsmål 3.

Spørsmål 4: Har du hatt ferie eller fravær slik at du ikke har kunnet ta arbeid eller gjennomføre avtalt aktivitet?

Som hovedregel har du ikke rett til AAP ved ferie eller fravær. 

Hvis du planlegger ferie, fravær eller utenlandsopphold er det egne regler for AAP som du må sette deg inn i. Sjekk om du må søke eller få godkjenning av NAV, ved å lese om AAP og utenlandsopphold/ferie her

Du skal svare «ja» på spørsmålet om ferie eller fravær hvis

 • du hadde avtalt aktiviteter med NAV som du ikke kunne delta på, av andre grunner enn egen sykdom.
 • du ikke har vært tilgjengelig for NAV i en periode, for eksempel i en ferie.

Du blir da bedt om å legge inn de dagene du ikke jobbet eller deltok på avtalt aktivitet. Du skal bare føre opp ferie på meldekortet når ferien er til hinder for å gjennomføre aktivitet som er avtalt med oss. Dette gjelder både når du jobber redusert på grunn av sykdom, eller hvis du jobber i en ordinær deltidsstilling.

Du skal svare «nei» på spørsmålet om ferie eller fravær hvis 

 • du har hatt ferie, fravær eller utenlandsopphold som NAV har godkjent.
 • du har avklart med oss at aktiviteter eller annen oppfølging fra oss ikke er aktuelt for deg i perioden.
 • du har hatt fri i perioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak – for eksempel jul og påske. (I slike perioder skal du ikke føre fravær på meldekortet, og du vil få utbetalt AAP som normalt.)

Fravær fra avtalt aktivitet vil normalt føre til at utbetalingen blir redusert. Hvis du har sterke velferdsgrunner til fraværet, kan vi vurdere om du likevel kan få stønad.

Eksempler er

 • sykdom i nær familie (herunder barn og barnepassers sykdom)
 • lege- eller tannlegebesøk
 • jobbintervju
 • avtalt time i det offentlige hjelpeapparatet

Hvis du mener du har krav på utbetaling, må du ta kontakt med oss første fraværsdag, slik at vi kan godkjenne fraværet før utbetalingen skjer.

Deltidsstilling som lærer

Du skal ikke føre timer for avvikling av lovpålagt ferie, så lenge du kan gjennomføre de aktivitetene du har avtalt med oss som planlagt.

Den delen av sommeren hvor du tar ut avspasering og mottar lønn på vanlig måte fra arbeidsgiveren din, skal du føre timer på meldekortet som om du var på jobb.

Spørsmål 5: Ønsker du fortsatt å være registrert hos NAV de neste 14 dagene?

For å få AAP eller tilleggsstønader må du være registrert hos NAV. Hvis du fremdeles ønsker jobb eller hjelp fra oss til å komme i arbeid, må du svare «ja» på dette spørsmålet.

Hvis du svarer «nei», vil du som hovedregel bli kontaktet av oss før vi stanser utbetalingene dine.

Hvis du ønsker å være registrert som arbeidssøker igjen, må du registrere deg på nytt som arbeidssøker på nav.no. Er utbetalingen din stanset, må du søke på nytt hvis du vil gjenoppta AAP.

Unntak for deg som har fått vedtak om å motta AAP mens du søker arbeid i en 6-måneders periode: 

Hvis du svarer "nei" på spørsmål 5 om registrering i NAV, vil dette skje:

 • Du vil ikke lenger være registrert som arbeidssøker hos NAV
 • Du vil ikke få tilsendt flere meldekort
 • Du vil ikke få tilbud om arbeid, tiltak, eller annen hjelp fra oss til å komme i jobb
 • Du mister retten til AAP

Fritak fra plikten til selv å sende meldekort

Du kan be om å bli fritatt fra plikten til selv å sende inn meldekort eller NAV kan selv på eget initiativ vurdere om du kan bli fritatt meldeplikten. Vi kan bare frita deg fra plikten hvis det er svært belastende for deg å sende inn meldekort. Vi vurderer dette individuelt, og det blir vurdert strengt.

Hvis du blir fritatt fra plikten til selv å sende inn meldekort, har du fremdeles plikt til å gi oss beskjed om endringer som kan ha betydning for utbetalingene eller aktivitetsplanen din.