Slik fyller du ut meldekortet - arbeidsavklaringspenger (AAP)

 • arbeid i vanlige arbeidsforhold (du er ansatt hos en arbeidsgiver og får lønn)
 • arbeid i eget foretak (uansett om du har registrert foretaket som ENK, ANS, AS, NUF eller en annen type foretak)
 • gratisarbeid (for andre) når arbeidet vanligvis er betalt
 • timer du får betalt for, også når du ikke jobber alle timene (for eksempel ved akkordarbeid)
 • provisjonssalg, telefonsalg og liknende
 • frilansarbeid
 • lønnede verv
 • hobbypreget arbeid, «homeparties» og liknende
 • omsorgsstønad
 • mottar omsorgsstønad
 • jobber turnus eller skift
 • har arbeidstid som varierer mye, som for eksempel gårdbruker eller taxisjåfør
 • Timer som fosterforeldre
 • Inntekter fra formue
 • Utleie av fast eiendom utenfor virksomhet
 • Renter, aksjeutbytte og annen avkastning av penger og verdipapirer utenfor virksomhet
 • Skattefri oppussing av egen bolig/fritidsbolig
 • Frivillig ulønnet arbeid som for eksempel besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre eller liknende 
 • Frivillig arbeid uten godtgjørelse for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag eller liknende 
 • arbeidsrettede tiltak
 • medisinsk behandling
 • utdanning
 • annen aktivitet
 • kurs
 • utdanning
 • selvstudium
 • Får du sykepenger fra NAV, eller lønn under sykdom fra arbeidsgiveren din, skal du oppgi timene som «arbeidstimer» på spørsmål 1.
 • Får du ikke utbetalt sykepenger eller lønn under sykdom, skal du ikke føre timer, men svare «ja» på spørsmål 3.
 • Du hadde avtalt aktiviteter med NAV som du likevel ikke deltok på, av andre grunner enn at du var syk.
 • Du var ikke tilgjengelig for NAV i en periode, for eksempel i en ferie.
 • du har hatt ferie, fravær eller utenlandsopphold som NAV har godkjent.
 • du har avklart med oss at aktiviteter eller annen oppfølging fra oss ikke er aktuelt for deg i perioden.
 • tiltaksstedet er stengt på grunn av helligdag.  
 • arbeidsstedet er stengt på grunn av helligdag. Skulle du ha vært på jobb på en bevegelig helligdag, arbeidsstedet er stengt, og du mottar lønn for den bevegelige helligdagen, fører du timer som om du var på jobb. Hvis du ikke skal jobbe, eller ikke får betalt lønn for denne dagen fører du ikke opp timer på meldekortene dine, og får utbetalt arbeidsavklaringspenger for denne dagen.
 • sykt barn (inkludert barnepassers sykdom)
 • sykdom i nær familie
 • time hos lege, tannlege og lignende utenom avtalt aktivitet
 • dødsfall i nær familie eller vennekrets, eller begravelse/bisettelse
 • første skoledag, tilvenning i barnehage og annen oppfølging av barn
 • Du vil ikke lenger være registrert som arbeidssøker hos NAV
 • Du vil ikke få tilsendt flere meldekort
 • Du vil ikke få tilbud om arbeid, tiltak, eller annen hjelp fra oss til å komme i jobb
 • Du mister retten til AAP