På kortet oppgir du arbeid og aktivitet de forrige 14 dagene, og bekrefter at du vil være registrert hos NAV i neste periode. Utbetaling blir beregnet ut fra de opplysningene du oppgir på kortet.

Det er viktig at du fyller ut meldekortet riktig og til rett tid. Hvis du sender meldekortet for sent kan du få trekk ved beregningen av neste meldekort.

Se mer informasjon om å sende elektronisk meldekort og papirmeldekort.

Hvordan fyller du ut meldekortet?

Her finner du informasjon om de ulike spørsmålene på meldekortet.

Spørsmål 1 - Arbeid

Hvis du har vært i jobb i perioden meldekortet gjelder for, må du oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. Dette gjelder alle dager i uken, også lørdag og søndag, uansett når på døgnet du jobber.

En time i arbeid skal føres som en time på meldekortet.

Som hovedregel skal du alltid oppgi det antallet timer du faktisk jobber. Inntektsgivende arbeid skal føres i den perioden du har jobbet, selv om inntekten først kommer senere.

Dersom du jobber inntil 60 prosent, vil du få utbetalt reduserte arbeidsavklaringspenger. Dersom du jobber mer enn 60 prosent, vil du miste arbeidsavklaringspengene inkludert barnetillegg, for den aktuelle meldeperioden.

Med «jobb» mener vi aktivitet som normalt ville ha vært betalt, som for eksempel

 • arbeid i vanlige arbeidsforhold (som lønnstaker)
 • arbeid i eget foretak (det har ikke noe å si om du har registrert foretaket som ENK, ANS, AS, NUF eller noe annet)
 • gratisarbeid (for andre) når arbeidet vanligvis er betalt
 • timer du får betalt for, også når du ikke jobber alle timene (for eksempel ved akkordarbeid)
 • provisjonssalg, telefonsalg og liknende
 • frilansarbeid
 • lønnede verv
 • hobbypreget arbeid, «homeparties» og liknende
 • omsorgsstønad

Du skal ikke føre opp timer som fosterforeldre på meldekortet

Hvis du har spørsmål om hvordan du skal føre timer på meldekortet hvis du jobber turnus eller skift, eller har arbeidstid som varierer mye, som for eksempel gårdbruker eller taxisjåfør, kan du bruke nav.no/kontakt.

Hvis du deltar på deltidstiltak eller tiltak med lønn, og har spørsmål om hvordan du skal føre timer på meldekortet, kan du kontakt oss på nav.no/kontakt. 

Hvis du har fått AAP under etablering av egen virksomhet, skal du ikke føre opp timene du bruker på selve etableringen på meldekortet.

Du skal ikke føre opp inntekter fra formue, det samme gjelder for enkelte skattefrie inntekter. Eksempler er

 • utleie av fast eiendom utenfor virksomhet
 • renter, aksjeutbytte og annen avkastning av penger og verdipapirer utenfor virksomhet
 • skattefri oppussing av egen bolig/fritidsbolig

Du skal ikke føre opp enkelte typer ulønnet arbeid. Eksempler er:

 • ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for eldre funksjonshemmede og eldre
 • arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse

Ulønnet arbeid må være avtalt med saksbehandleren din og skal være en del av aktivitetsplanen.

Hvis du får sykepenger ved siden av arbeidsavklaringspengene skal du føre disse timene på meldekortet (se spørsmål 3 om sykdomsfravær).

Spesielt for arbeid i egen virksomhet 

Hvis du er i aktivitet i egen virksomhet, selvstendig næringsvirksomhet, hobbyvirksomhet eller liknende, skal du føre alle timene med aktivitet på meldekortet.  

Det har ingen betydning om arbeidet du gjør fører til at du eller virksomheten tjener penger eller ikke. Gratisarbeid og arbeid i virksomhet som går med underskudd skal også føres på meldekortet. 

Det har ingen betydning om du jobber i eller utenfor normal arbeidstid. Det har heller ingen betydning hvordan du tar penger ut av virksomheten. AAP blir redusert når du jobber, uavhengig av om du får betalt for arbeidet, og hvordan du skatte- og privatrettslig klassifiserer overføring av verdier. 

Spørsmål 2 - Avtalt aktivitet eller kurs/utdanning

Hvis du har avtalt med NAV å delta på tiltak, behandling, utdanning eller andre typer aktiviteter, skal du oppgi de dagene du har utført avtalt aktivitet. Avtalte aktiviteter skal stå i den aktivitetsplanen du har laget sammen med oss.

For å få AAP, må vi ha godkjent den aktiviteten du utfører. Hvis du begynner på andre aktiviteter enn det du har avtalt med oss, må du informere NAV-veilederen din om det. Det samme gjelder hvis det skjer endringer i de aktivitetene du har avtalt med NAV. 

Hvis du ikke har utført aktiviteten som du har avtalt med oss og ikke har gjennomført annen aktivitet, svarer du «nei» på dette spørsmålet. Det du fyller ut på dette spørsmålet påvirker ikke utbetalingen din, men da kan vi finne ut om du har behov for endringer i aktivitetsplanen din.

Hvis du likevel har gjennomført kurs/utdanning som du ikke har avtalt med oss, skal du svare «ja» på spørsmålet og oppgi hvilke dager dette gjelder.  

Spørsmål 3 - Sykdomsfravær

Hvis du har avtalt med oss å delta på tiltak, behandling, utdanning eller andre typer aktiviteter, skal du oppgi de dagene du har vært for syk til å utføre den avtalte aktiviteten.

Hvis du blir sykmeldt fra en deltidsstilling som du har ved siden av AAP, og mottar sykepenger fra arbeidsgiveren din eller NAV, skal du oppgi de timene du får sykepenger for som «arbeidstimer» på spørsmål 1. Hvis du ikke har rett til sykepenger, skal du oppgi de dagene du har vært syk på spørsmål 3 om sykdomsfravær. Du skal ikke føre opp timer der du har vært syk uten å motta sykepenger.  

Det du fyller ut på spørsmålet om sykdom påvirker ikke utbetalingen din, men da kan vi finne ut om du har behov for endringer i aktivitetsplanen din fordi du har blitt syk eller sykdommen din har forverret seg.

Spørsmål 4 - Ferie/fravær

Hvis du har avtalt med oss om å delta på tiltak, behandling, utdanning eller andre typer aktiviteter, skal du føre på meldekortet de dagene du av andre grunner enn egen sykdom har vært forhindret fra å gjøre en avtalt aktivitet. Dette kan for eksempel være når du tar ferie i periodene du skulle ha vært på tiltak/behandling.

Hvis du ønsker å beholde AAP ved utenlandsopphold, må du søke om dette før du reiser. Les mer om AAP og utenlandsopphold/ferie. Er du statsborger i et EU/EØS-land og skal oppholde deg i et annet EU/EØS-land, skal du ikke søke før du reiser.

Du skal bare føre opp ferie på meldekortet når ferien er til hinder for å gjennomføre aktivitet som er avtalt med oss. Dette gjelder både når du jobber redusert på grunn av sykdom, eller hvis du jobber i en ordinær deltidsstilling.

Fravær fra avtalt aktivitet vil normalt føre til at utbetalingen blir redusert. Hvis du har sterke velferdsgrunner til fraværet, kan vi vurdere om du likevel kan få stønad. Eksempler er

 • sykdom i nær familie (herunder barn og barnepassers sykdom)
 • lege- eller tannlegebesøk
 • jobbintervju
 • avtalt time i det offentlige hjelpeapparatet

Hvis du mener du har krav på utbetaling, må du ta kontakt med oss første fraværsdag, slik at vi kan godkjenne fraværet før utbetalingen skjer.

Spørsmål 5 - Registrering hos NAV

For å få AAP eller tilleggsstønader må du være registrert hos NAV. Hvis du fremdeles ønsker jobb eller hjelp fra oss til å komme i arbeid, må du svare «ja» på spørsmålet om registrering hos NAV.

Hvis du svarer «nei», vil du som hovedregel bli kontaktet av oss før ytelsene blir stanset.

Unntaket gjelder deg som mottar AAP i en 6-månedersperiode mens du søker arbeid. Hvis du svarer «nei» i en slik periode, vil du ikke lenger være registrert som arbeidssøker hos NAV. Du vil ikke få tilsendt flere meldekort, du vil ikke få tilbud om arbeid, tiltak eller annen hjelp fra oss til å komme i arbeid, og du mister retten til AAP.

Hvis du ønsker å være registrert som arbeidssøker igjen, må du registrere deg på nytt som arbeidssøker på nav.no. Er utbetalingen din stanset, må du søke om å få gjenoppta ytelsen.

Fritak fra plikten til selv å sende meldekort

Du kan be om å bli fritatt fra plikten til selv å sende inn meldekort. Vi vurderer dette individuelt, og vi kan bare frita deg fra plikten hvis det er unødig tyngende for deg å fylle ut og/eller sende inn meldekort.

Blir du fritatt fra plikten til selv å sende inn meldekort, har du fremdeles en plikt til å gi oss opplysninger om endringer som kan ha betydning for ytelsen eller aktivitetsplanen din.