Hvem kan få dagpenger under etablering?

For å få dagpenger under etablering må følgende vilkår være oppfylt:

  • Du må ha fått innvilget dagpenger
  • Du kan ikke være permittert eller motta forskutterte lønnsgarantimidler
  • Etableringen må antas å føre til at du vil forsørge deg selv
  • Virksomheten må være ny
  • Du må enten eie over halvparten av virksomheten alene, eller til sammen med en eller flere andre dagpengemottakere
  • Du må etablere og drive virksomheten i Norge
  • Virksomheten må bli meldt inn i de nødvendige offentlige registrene i løpet av etableringsperioden

Hvor lenge kan du få dagpenger under etablering?

Du kan få innvilget dagpenger under etablering i inntil 12 måneder. Du kan ikke få innvilget dagpenger under etablering utover tiden du allerede har fått innvilget dagpenger for.

Når du selv har ansvaret for at du er arbeidsledig

Er du ansvarlig for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, vil du ikke få innvilget dagpenger under etablering de første 6 månedene fra du ble arbeidsledig.

Hvordan søker du?

Du må innhente en næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Opphold i utlandet

Du kan søke NAV om å få reise til utlandet i forbindelse med etableringen. Du må da ta kontakt med NAV.

Slik fyller du ut meldekort

Det er spesielle regler for hvordan du fører meldekort når du mottar dagpenger under etablering.

 

Les mer om etablering av egen virksomhet på altinn.no.