Sier du selv opp i permitteringsperioden, vil du vanligvis ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden hvis ikke det motsatte går fram av tariffavtale eller lignende. Du får ikke dagpenger i oppsigelsestiden hvis du har krav på lønn.

Sier du opp din stilling selv, regnes permitteringen som opphørt fra dagen du sier opp.

Sier du opp uten rimelig grunn, vil du miste retten til dagpenger i et begrenset tidsrom, vanligvis 12 uker. Permittering er i seg selv ingen rimelig grunn til å si opp en arbeidsavtale.

Etter arbeidsmiljøloven kan en arbeidstaker som er permittert uten lønn si opp med en frist på 14 dager, uansett hvilken oppsigelsesfrist som ellers følger av lov eller avtale. Hvis du er permittert utover tre måneder og sier opp for å gå over i annet arbeid, kan du etter Hovedavtalen slutte på dagen.

Du må umiddelbart melde i fra til NAV når du mottar en oppsigelse, eller selv sier opp under permitteringen, slik at NAV kan stanse ditt vedtak om dagpenger under permittering.