Å være permittert er ikke det samme som være oppsagt eller ha permisjon. 

I tillegg til de vanlige reglene om dagpenger, gjelder noen egne regler for deg som er permittert.

Er du permittert på grunn av koronaviruset?

Se informasjonsside for deg som er permittert på grunn av koronaviruset.

Hvem kan få dagpenger ved permittering?

For å ha rett til dagpenger når du er permittert, må punktene under være oppfylt

 • du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke
 • arbeidsgiveren din har gjort det som forventes for å unngå at du ble permittert
 • situasjonen som har ført til at du ble permittert er midlertidig

I tillegg har du

 • hatt en inntekt fra lønnet arbeid på minst 0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) de siste 12 månedene, eller minst 2,25 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av de 36 siste månedene
 • har fått redusert arbeidstiden din med minst 40 prosent
 • har redusert arbeidsinntekt
 • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
 • er reell arbeidssøker 
 • er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge

Er du ansatt i eget aksjeselskap kan du ha rett til dagpenger når du er permittert.

Ansatte i offentlige virksomheter eller ansatte ved kulturinstitusjoner med 50 prosent offentlig støtte eller mer har vanligvis bare krav på dagpenger som permittert hvis permitteringen skyldes arbeidstvist, brann, ulykke, naturkatastrofe eller andre uforutsette hendelser.

Slik søker du om dagpenger

Slik søker du om dagpenger. Se hvilken dokumentasjon du som permittert må legge ved dagpengesøknaden.

Hva skal jeg svare i søknaden under «reell arbeidssøker»?

Du er fritatt for aktivitetsplikt, men skal krysse av på at du villig til å ta arbeid i hele landet. Du bør også svare «ja» på alle spørsmål under reell arbeidssøker, selv om det fremstår merkelig i situasjonen vi nå står i.

Som permittert er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for helt arbeidsledige, men du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden.

Hvor mye kan du få?

Du får lønn de 20 første dagene du er permittert

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) er 2 dager fra og med 20. mars.

Lønnspliktperioden forskyves hvis du jobber hos arbeidsgiveren din som har permittert deg eller hvis du uansett ikke skulle vært på jobb på grunn av sykdom, ferie, avspasering eller lignende.

Du skal ikke krysse av for arbeid på meldekortet når du ikke har jobbet i lønnspliktperioden, selv om du får lønn fra arbeidsgiveren din.

NAV sørger deretter for at du får inntektssikring (inntil 6G) i 18 dager. 

Etter de 20 første dagene kan du få dagpenger

I dagpenger får du:

 • 80 % av dagpengegrunnlag ditt under 3G
 • 62,4 % av dagpengegrunnlag ditt mellom 3G og 6G

Hvor mye er grunnbeløpet (G) i folketrygden?

Hvilke inntekter tar vi med når vi beregner hvor mye du kan få?

Disse inntektene tas med i beregningen av dagpenger: lønnsinntekt som arbeidstaker, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og dagpenger.

Disse inntektene tas ikke med i beregningen av dagpenger: næringsinntekt, arbeidsavklaringspenger, pensjon og engangsstønad ved fødsel.

Inntekt over 6 ganger gjennomsnittet av folketrygdens grunnbeløp (6G) per periode på 12 måneder, tas ikke med i beregningen av dagpenger.

Meldekort og opplysninger til NAV

Du må sende meldekort hver 14. dag etter at du har registrert deg som arbeidssøker.

Hvor lenge kan du få dagpenger når du er permittert?

Du kan ha rett til dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Permitteringsperioden gjelder hver enkelt arbeidsgiver og blir regnet fra og med første virkedag etter at lønnspliktdagene er over.

Er du permittert fra fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrifter, kan du ha rett til dagpenger i inntil 52 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Arbeidsgiveren din holder oversikt over de ukene du er permittert.

 • Dager med permisjon, ferie og sykdom telles ikke med i permitteringsperioden.
 • Jobber du sammenhengende i mer enn 6 uker (26 uker dersom du er permittert fra fiskeindustri) for arbeidsgiveren som har permittert deg, blir permitteringen som hovedregel brutt

Du kan se hvor lenge du har igjen med dagpenger som permittert i utbetalingsoversikten.

Les mer om:

Hva skjer når dagpengeperioden din nærmer seg slutten?

27.03.2020: Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned 2020. Se pressemelding Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen (regjeringen.no). Vi jobber nå med å oppdatere informasjonen på nav.no.

Gi beskjed om endringer

Hold kontakt med arbeidsgiveren din om permitteringen, og informer NAV om det som kan ha betydning for dagpengesaken din. Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. Blir du sagt opp eller sier opp selv i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. I slike tilfeller må du derfor gi beskjed NAV.

Fått vedtak med virkning fra før 20 mars 2020 – hva gjelder for deg?

Hvis du får vedtak om dagpenger med virkning fra før 20. mars 2020, gjelder de tidligere reglene om: 

 • Minsteinntekt 
  Du må ha hatt inntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) de siste 12 månedene, eller minst 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av de siste 36 månedene 
 • Hvor mye du får i dagpenger
  62,4 % av inntekter som gir rett til dagpenger
 • Reduksjon i arbeidstid
  Du må ha fått arbeidstiden din redusert med minst 50 % i tiden frem til 20. mars 2020. (40 % hvis du var permittert fra fiskeindustri) i tiden frem til 20. mars 2020.
 • Ventetid
  Når du blir arbeidsledig og får rett til dagpenger, må du avtjene en egenandelsperiode tilsvarende tre stønadsdager før dagpenger kommer til utbetaling. (Gjelder ikke ved fiskeindustri).

Hvis du har fått avslag på søknaden din, men tror at du kan ha rett etter de nye reglene som gjelder fra 20. mars 2020, kan du levere en ny søknad.