English information

Read about unemployment benefits.

Er du arbeidsledig på grunn av koronaviruset?

Se informasjonsside for deg som er arbeidsledig på grunn av koronaviruset.

Slik søker du om dagpenger

Slik søker du om dagpenger. Se hvilken dokumentasjon du skal legge ved søknaden.

Når bør du søke?

Du kan tidligst få innvilget dagpenger fra den dagen du sender søknaden.

Du kan tape dager med dagpenger hvis du registrerer deg som arbeidssøker eller sender søknaden etter at du blir helt eller delvis arbeidsledig.

Hvem kan få dagpenger?

Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du

 • har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 0,75 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) de siste 12 månedene, eller minst 2,25 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av de 36 siste månedene
 • har fått redusert arbeidstiden din med minst 40 prosent
 • har redusert arbeidsinntekt
 • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
 • er reell arbeidssøker 
 • er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge

Det er spesielle regler hvis du er

Hvor lenge kan du få dagpenger?

Hvor lenge du kan få dagpenger avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt de siste 12 månedene, eller i snitt de 36 siste månedene. Det vil si:

 • 104 uker (2 år) hvis arbeidsinntekten din har vært 199 716 kroner eller mer (2 G).
 • 52 uker (1 år) uker hvis arbeidsinntekten din har vært under 199 716 kroner (2 G).

Du kan ha krav på dagpenger til og med den måneden du fyller 67 år.

Permitterte og nydimitterte vernepliktige har egne regler

Hvor mye kan du få i dagpenger?

Du kan få:

 • 80 % av dagpengegrunnlaget ditt under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) 
 • 62,4 % av dagpengegrunnlaget ditt mellom 3 G og 6 G

Hvor mye er grunnbeløpet (G) i folketrygden?

Slik beregner vi dagpengegrunnlaget ditt

Disse inntektene tas med i beregningen av dagpenger: lønnsinntekt som arbeidstaker, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og dagpenger.

Disse inntektene tas ikke med i beregningen av dagpenger: næringsinntekt, arbeidsavklaringspenger, pensjon og engangsstønad ved fødsel.

Inntekt over seks ganger gjennomsnittet av folketrygdens grunnbeløp (6G) per periode på 12 måneder, tas ikke med i beregningen av dagpenger.

Beregningen av hvor mye du får i dagpenger er ulik beregningen av minsteinntekt, som er et av inngangsvilkårene for å få dagpenger.

Du kan selv kontrollere inntektene dine i A-ordningen på skatteetaten.no/mineinntekter. Mener du at inntektsopplysningene som NAV legger til grunn er feil, må du be arbeidsgiveren din rette disse. Du må også gi beskjed til NAV om at opplysningene ikke er riktige.

Barnetillegg

Har du barn under 18 år, kan du søke om barnetillegg på 17 kroner per barn fem dager i uken. Du kan søke om dette i søknaden om dagpenger. Mottar begge foreldrene dagpenger, er det bare en forelder som kan få utbetalt tillegget.

Når du selv har ansvaret for at du er blitt arbeidsledig

Er du selv ansvarlig for at du mistet jobben din, vil du som hovedregel ikke få utbetalt dagpenger de 12 første ukene i dagpengeperioden. Dette kalles forlenget ventetid. Les mer under når du selv har ansvaret for at du er arbeidsledig.

Du må likevel søke dagpenger fra første dag du er arbeidsledig og sende meldekort hver 14. dag.

Meldekort og opplysninger til NAV

Meldekort

Du må sende meldekort hver 14. dag etter at du har registrert deg som arbeidssøker. Les mer om meldekort.

Du har plikt til å gi NAV riktige opplysninger

Oppgir du uriktige eller mangelfulle opplysninger, kan du miste retten til dagpenger i inntil 26 uker. I tillegg kan NAV kreve at du betaler tilbake dagpenger du ikke har hatt rett på. Har du visst eller burde visst at opplysningene er uriktige eller mangelfulle, kan det føre til politianmeldelse og fengselsstraff, samfunnsstraff og/eller bøter. 

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. Du må melde fra til NAV så snart du vet at det vil komme endringer i disse situasjonene.

Arbeid, ferie, sykdom og andre utbetalinger 

Dagpengene kan bli redusert på bakgrunn av opplysningene du registrerer på meldekortene. 

Arbeid

Jobber du inntil 60 prosent av det du gjorde før du ble arbeidsledig, blir utbetalingen din tilsvarende redusert. Jobber du over 60 prosent av den tidligere arbeidstiden din, får du ikke utbetalt dagpenger for denne meldeperioden.

Ferie og utenlandsopphold

Planlegger du å ha ferie må du melde fra til NAV om dette. I tillegg må du krysse av fravær på meldekortet for dagene du er på ferie. Vanligvis får du ikke dagpenger når du har ferie eller er i utlandet.

Les mer om dagpenger når du er på ferie eller skal til utlandet.

Sykdom

Er du syk har du ikke rett på dagpenger. Hvis du er sykmeldt, men kan jobbe minst 50 prosent, kan du ha rett til en kombinasjon av dagpenger og sykepenger. Hvis du er mer enn 50 prosent sykmeldt, vil du ikke få utbetalt dagpenger for perioden du er sykmeldt. Du må ha sykmelding fra lege fra første dag.

Andre utbetalinger

Hvis du får pensjoner, omsorgsstønad eller utbetalinger fra NAV kan dagpengene bli redusert.

Utbetalinger

Når du har fått innvilget dagpenger, utbetales dagpengene ca. 2-3 virkedager etter at du har sendt inn meldekortet for meldeperioden. Dagpengene er skattepliktige. Du kan endre skattekortet ditt på skatteetaten.no

Les mer om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Du kan sjekke utbetalingene dine i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Hva skjer når dagpengeperioden din nærmer seg slutten?

Det er vedtatt at alle som mottok dagpenger 01.03.2020 vil beholde dagpengene ut juni 2020. Se pressemelding Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen (regjeringen.no)

Stans av dagpenger

Utbetalingen av dagpenger kan stanses uten at du får beskjed. Dette gjelder hvis du

 • ikke har sendt meldekort de siste 21 dagene
 • svarer nei på spørsmålet på meldekortet om du fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøker
 • fyller 67 år

NAV stanser også vedtaket ditt om dagpenger hvis:

 • Du har jobbet mer enn 60 prosent av det du gjorde før du mistet jobben, i 6 uker eller mer. Dette får du beskjed om i et eget vedtak.
 • Du har et vedtak om dagpenger med en til og med dato.

Les mer om å miste retten til dagpenger.

Du har selv ansvar for å følge med på om dagpengene dine blir stanset. 

Er du fremdeles arbeidsledig og dagpengene dine stanses, må du igjen sende en søknad om dagpenger. Du vil ikke få utbetalt dagpenger i tidsrommet mellom dagpengene ble stanset og du sendte en ny søknad. Hvis du ikke hadde mottatt dagpenger for en full periode, så søker du om gjenopptak av den samme dagpengeperioden.

Fått vedtak med virkning fra før 20 mars 2020 – hva gjelder for deg?

Hvis du får vedtak om dagpenger med virkning fra før 20. mars 2020, gjelder de tidligere reglene om: 

 • Minsteinntekt 
  Du må ha hatt inntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) de siste 12 månedene, eller minst 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av de siste 36 månedene 

 • Hvor mye du får i dagpenger
  62,4 % av inntekter som gir rett til dagpenger

 • Reduksjon i arbeidstid
  Du må ha fått arbeidstiden din redusert med minst 50 % i tiden frem til 20. mars 2020. 

 • Ventetid
  Når du blir arbeidsledig og får rett til dagpenger, må du avtjene en egenandelsperiode tilsvarende tre stønadsdager før dagpenger kommer til utbetaling 

Hvis du har fått avslag på søknaden din, men tror at du kan ha rett etter de nye reglene som gjelder fra 20. mars 2020, kan du levere en ny søknad.