Sykdom

Hvis du ikke klarer å gjennomføre avtalt aktivitet på grunn av forbigående sykdom, har du fortsatt rett til AAP. Må du være borte fra tiltak eller annen aktivitet i lang tid på grunn av sykdom, vil NAV vurdere om aktivitetsplanen din bør endres.

Beholde arbeidsavklaringspenger under utenlandsopphold 

Reise til et land utenfor EU/EØS

Planlegger du å reise til et land utenfor EU/EØS må du søke om å beholde AAP i utlandet før du reiser. Du kan få beholde AAP i inntil 4 uker per kalenderår ved utenlandsopphold utenfor EU/EØS.

Reise til et annet land i EU/EØS

Er du statsborger i et EU/EØS-land og mottar arbeidsavklaringspenger må du ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land.

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger skal du ha en godkjent aktivitetsplan med avtalte aktiviteter som skal følges. Du kan oppholde deg i et annet EU/EØS-land dersom oppholdet kan kombineres med avtalte aktiviteter.

For å motta arbeidsavklaringspenger i et annet EU/EØS-land må du:

  • være aktivt med i utarbeidelsen av aktivitetsplanen og du må gjennomføre avtalte aktiviteter
  • kontakte NAV dersom oppholdet i EU/EØS er til hinder for gjennomføring av avtalt aktivitet, eller dersom du ønsker å gjennomføre aktivitetene i oppholdslandet i EU/EØS. NAV må da vurdere om den nye aktiviteten er nødvendig og hensiktsmessig.

Er du statsborger i et land utenfor EU/EØS?

Er du ikke statsborger i et EU/EØS-land, må du søke om å beholde arbeidsavklaringspenger hvis du reiser til et land utenfor Norden.

  • Skal du reise til et land utenfor Norden, må du søke om å beholde arbeidsavklaringspengene før du reiser.
  • Skal du reise innenfor Norden, trenger du ikke søke NAV. Før du vurderer å reise, må du likevel forsikre deg om at oppholdet ikke hindrer annen avtalt helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging. 

Feriefravær

Feriefravær når du mottar AAP betyr at du

  • tar fri fra planlagte aktiviteter du har avtalt med NAV
  • tar fri og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV i en periode
  • reiser bort, i Norge og/eller til utlandet, og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV i en periode

I utgangspunktet har du ikke rett på AAP når du har feriefravær. Det er fordi det i ferieperioder kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV, eller annen form for oppfølging. Du må informere om feriefravær på spørsmål fire på meldekortet. Feriefravær fører til redusert utbetaling.

I noen tilfeller kan du likevel beholde AAP selv om du tar fri eller skal reise bort:

  • Du har avklart med NAV at aktiviteter eller annen oppfølging fra NAV ikke er aktuelt for deg i perioden.
  • Friperioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak – for eksempel jul og påske.

I slike perioder skal du ikke føre fravær på meldekortet, og du vil få utbetalt AAP som normalt.

Ferie fra deltidsstilling

Har du en deltidsstilling og får AAP ved siden av, kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ferie fra deltidsstillingen. Hvis du har opparbeidet deg rett til feriepenger i jobben, vil du få utbetalt feriepenger. Feriepenger fører ikke til reduksjon i AAP.

Hvis NAV ikke har noen aktuelle aktiviteter for deg i den perioden du tar fri fra deltidsjobben din, har du ikke fravær som skal føres på meldekortet. Siden du ikke arbeider i denne perioden, skal du heller ikke føre arbeidstimer på meldekortet. Du vil få utbetalt AAP for full tid.

Tar du ferie fra deltidsjobben i en periode hvor du har avtalt andre aktiviteter med NAV, må du vurdere om du vil ta fri fra disse aktivitetene også. Da har du ikke krav på AAP og må krysse av for fravær på meldekortet.

Deltidsstilling som lærer: Du skal ikke føre timer for avvikling av lovpålagt ferie, så lenge de aktivitetene du har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt.

Den delen av sommeren hvor du tar ut avspasering og mottar lønn på vanlig måte fra arbeidsgiver, skal du føre timer på meldekortet som om du var på jobb.