Dine rettigheter og plikter – arbeidsavklaringspenger (AAP)

Får du AAP og tilleggsstønader, har du plikt til å holde NAV løpende orientert om situasjonen din. På den måten blir saken din riktig behandlet, og riktig beløp blir utbetalt.

Du har krav på veiledning om hvilke rettigheter og plikter du har. Hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beløpet du får utbetalt, må du melde fra til NAV. Hvis du er usikker på om endringen vil virke inn på utbetalingen din eller retten til AAP, kan du lese mer i vedtaksbrevet du har fått fra oss. Informasjon om din opplysningsplikt finner du også i hovedinformasjonen om AAP.

Du må melde fra til NAV om hvordan du gjennomfører dine arbeidsrettede aktiviteter. Du må straks melde fra hvis det skjer endringer eller forsinkelser som vil, eller kan, føre til at du ikke kan gjennomføre aktivitetsplanen slik du og NAV har blitt enige om. Det er ikke tilstrekkelig å melde fra om slike endringer på meldekortet.

Du må for eksempel melde fra hvis:

  • du begynner å tjene mer eller mindre enn du tidligere har oppgitt til NAV
  • det skjer endringer i familiesituasjonen din
  • du skal jobbe mer enn du har gitt beskjed om til NAV
  • du planlegger et opphold utenfor et EU/EØS-land
  • du er usikker på om endringer i din livssituasjon eller inntekt kan ha betydning for hva du får utbetalt fra NAV

Se hvordan du selv kan endre kontaktinformasjon eller kontonummer.

Miste retten til arbeidsavklaringpenger

Hvis vilkårene for AAP ikke lenger er oppfylt, mister du retten til AAP.

Har du fått for lite eller for mye penger fra NAV?

Hvis du har fått penger du ikke har krav på, skal du melde fra om dette. Hvis du får feil beløp utbetalt fordi du har gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger, vil NAV kunne kreve pengene tilbake. Tilbakebetaling kan skje ved trekk i trygdeytelser eller i lønn. I noen tilfeller kan det også medføre straffansvar. Domstolene ser strengt på trygdesvindel og reagerer i mange tilfeller med betinget eller ubetinget fengsel.

Ytelser som er utbetalt på grunn av feil fra NAV kan også kreves tilbake, hvis du forsto eller burde har forstått at utbetalingen var feil. 

Taushetsplikt og innsyn

Ansatte i NAV har taushetsplikt når det gjelder din helsesituasjon og andre personlige forhold. Det gjelder også etter at saken er ferdigbehandlet. Du har rett til å få se dokumentene i saken din.