Hvis gjennomsnittet av inntekten de tre siste årene gir et høyere grunnlag for å beregne ytelsen, vil NAV bruke disse tallene. Dette kalles beregningsgrunnlaget.

AAP utgjør årlig 66 prosent av beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget kan aldri være større enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Dagsatsen din finner du ved å dele det årlige beløpet på 260. Hva du faktisk får utbetalt avhenger av hvor mye du blir trukket i skatt og hva du fører på meldekortet. Les mer om meldekort og redusert utbetaling på grunn av arbeid.

Omsorgsstønad/ fosterhjemsgodtgjørelse er pensjonsgivende inntekt. Hvis du har mottatt dette før arbeidsevnen ble nedsatt, skal det tas med i beregningsgrunnlaget.

Barnetillegg

Forsørger du barn under 18 år, får du et barnetillegg på 27 kroner per barn fem dager i uken. Dette gjelder både egne barn, fosterbarn og adoptivbarn, så lenge det er du som forsørger dem. Du får også barnetillegg for barn som du har bidragsplikt for, selv om du ikke betaler bidrag akkurat nå.

Hvis begge foreldre har AAP, vil begge kunne få barnetillegg.

Får du flere barn, må du melde skriftlig fra til NAV senest tre måneder etter fødselen for å få barnetillegg fra fødselstidspunktet. Melder du fra etter at det har gått tre måneder, får du tidligst barnetillegg for det nye barnet fra den dagen du melder fra.

Minsteytelse over 25 år

Hvis du ikke har hatt lønnsinntekt eller mottatt andre ytelser før arbeidsevnen din ble redusert med minst 50 prosent, vil du likevel kunne få AAP. Minsteytelse er på 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) per år. 

Garantert minsteytelse under 25 år

Har du ikke hatt lønnsinntekt før arbeidsevnen din ble redusert med minst 50 prosent, vil du likevel kunne få AAP. Minsteytelsen er på 2/3 av 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) per år.

Hvis du har hatt inntekt som gir et høyere grunnlag enn garantert minsteytelse, får du beregnet ytelsen etter inntekten din. Fra og med den dagen du fyller 25 år blir ytelsen oppjustert til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Egne regler for yrkesskade og yrkessykdom

Hvis arbeidsevnen din er nedsatt på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom, skal saken behandles etter egne regler:

  • Beregningen skal ta utgangspunkt i den inntekten du hadde på skadetidspunktet hvis dette gir det beste grunnlaget.
  • Kravet til forutgående medlemskap i folketrygden gjelder ikke.
  • Du kan få AAP hvis arbeidsevnen din er redusert med mer enn 30 prosent.

Skaden eller sykdommen må være godkjent som yrkesskade eller yrkessykdom av NAV.

Andre ytelser

Hvis du fyller vilkårene for både sykepenger og AAP, har du rett til å velge den høyeste ytelsen.

Du kan miste retten til AAP, eller stønaden kan bli redusert hvis du har rett til andre stønadsordninger i eller utenfor NAV. Kontakt NAV på telefon hvis du har spørsmål.