Antall timer du jobber bestemmer hvor mye AAP blir redusert. Hvor mye du tjener, har, med noen unntak, ingen betydning.

Reduksjonen blir beregnet ut fra en arbeidstid på 37,5 timer per uke. Antall timer du har vært i lønnet arbeid blir trukket fra. Utbetalingen blir redusert fra første arbeidstime.

Du kan arbeide opp til 60 prosent av full stilling og motta reduserte AAP. Arbeider du mer enn 60 prosent av full stilling, mister du retten til AAP for den aktuelle 14-dagersperioden.

Omsorgsstønad  anses som lønnet arbeid.

Les mer om hvordan du skal føre lønnet arbeid på meldekortet.

Opptrapping til full stilling

Når du er nær ved å begynne i fullt arbeid kan du arbeide inntil 80 prosent, og fremdeles få AAP for de siste 20 prosentene. Denne perioden kan vare i inntil 12 måneder. Du kan bare benytte denne muligheten én gang i arbeidsavklaringsperioden. Opptrappingsperioden må være en del av aktivitetsplanen din.

Arbeidsevne som ikke blir utnyttet

NAV kan redusere AAP hvis vi vurderer at du kunne ha arbeidet mer enn du faktisk gjør. Hvis det er forhold ved den arbeidsrettede aktiviteten din som gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene og dermed utnytte arbeidsevnen din, skal du likevel ha fulle AAP.

Arbeid i egen virksomhet

Hvis du er i aktivitet i egen virksomhet, selvstendig næringsvirksomhet, hobbyvirksomhet eller liknende, skal du føre alle timene med aktivitet på meldekortet. 

Det har ingen betydning om arbeidet du gjør fører til at du eller virksomheten tjener penger eller ikke. Rent gratisarbeid og arbeid i virksomhet som går med underskudd skal også føres på meldekortet.

Det har ingen betydning om du utfører arbeidet i eller utenfor normal arbeidstid. Det har heller ingen betydning hvordan du  tar penger ut av virksomheten. AAP blir redusert når du utfører arbeid, uavhengig av om du får betalt for arbeidet, og hvordan du skatte- og privatrettslig klassifiserer overføring av verdier.

Meldeplikt

Du har plikt til å melde fra om alle forhold og alle endringer i situasjonen din som har betydning for retten til og utbetaling av AAP. Les mer om meldekort og AAP.