Arbeidsavklaringspenger (AAP) i overgangsperioder

Du kan ha rett til AAP som en overgangsytelse i enkelte perioder mens du søker arbeid, venter på at søknaden om uføretrygd blir behandlet eller hvis du blir arbeidsufør på nytt uten å ha opparbeidet deg ny rett til sykepenger.

For å ha rett til AAP må du som hovedregel gjennomføre arbeidsrettede aktiviteter for å komme i arbeid. Sammen med oss lager du en digital aktivitetsplan som beskriver aktivitetene. 

Du kan også ha rett til AAP i overgangsperioder som  

  • inntil 6 måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling
  • inntil 8 måneder mens vi vurderer uføresøknaden din
  • inntil 6 måneder hvis du på grunn av sykdom blir arbeidsufør på nytt, uten å ha opparbeidet deg ny rett til sykepenger

Her finner du en nærmere beskrivelse av de tre situasjonene over:

Når du har gjennomført tiltak eller behandling, og du har blitt i stand til å skaffe deg arbeid, kan du få AAP i inntil 6 måneder mens du søker arbeid. Du må være registrert hos NAV som ordinær arbeidssøker.

Hvis du i samråd med oss har søkt uføretrygd, kan du få AAP i inntil 8 måneder mens vi behandler søknaden din.

Hvis du får en forbigående sykdom etter at du har mottatt AAP eller sykepenger, og du har brukt opp sykepengerettighetene dine, kan du ha krav på AAP hvis du

  • har mottatt AAP før, og innen 6 måneder blir kortvarig arbeidsufør på grunn av en ny sykdom
  • har mottatt AAP før, og innen 1 år blir kortvarig arbeidsufør på grunn av samme sykdom som sist
  • har mottatt sykepenger og igjen blir arbeidsufør mens du er i arbeid eller mottar dagpenger
  • har mottatt sykepenger og fortsatt er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade
  • har mottatt AAP og deretter foreldrepenger, og igjen blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade innen 6 måneder etter at foreldrepengene opphørte

Du må ha vært helt arbeidsfør i 26 uker for å tjene opp nye sykepengerettigheter.