Enkelte sykmeldinger kommer ikke inn i registeret tidsnok til at de kommer med i statistikken, og enkelte arbeidsforhold blir ikke meldt til opphør i arbeidstakerregisteret. Dette fører til at vi i noen tilfeller må gjøre antakelser om hvilke/hvilket av de registrerte arbeidsforholdene til en person som er det/de reelle. Det registreres også en god del sykemeldinger som ikke kan kobles til arbeidstakerforhold. I forhold til sykemeldinger utgjør dette ca 7 prosent. Analyser tyder på at de fleste er meldinger som ikke gjelder meldepliktige arbeidstakerforhold og de er derfor holdt utenfor datagrunnlaget. Ved at alle holdes utenfor, får vi en viss underdekning i statistikken.