Lavere sykefravær, men fortsatt koronaeffekt 

Det totale sykefraværet i 2. kvartal er 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 8,3 prosent siden forrige kvartal. Sykefraværet er dermed på samme nivå som før koranapandemien, men sykefravær knyttet til luftveislidelser er fortsatt høyere enn vanlig. 

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2020 er 5,2 prosent og det egenmeldte er 0,7 prosent. I forhold til 1. kvartal har det vært en reduksjon (- 5,4 %) i det legemeldte fraværet, mens det egenmeldte fraværet ble redusert (- 25 %) til et rekordlavt nivå.

For kvinner er det totale sykefraværet nå noe lavere enn før koronapandemien, mens det er en liten økning for menn.

For å kunne sammenligne sykefraværet med forutgående kvartaler, blir det justert for sesongvariasjoner. For å få et tydeligere bilde av koronapandemiens påvirkning på sykefraværet, har vi denne gangen ikke justert for influensa- eller koronadiagnoser.

– Koronapandemien hadde en mindre effekt på sykefraværet i 2. kvartal enn i 1. kvartal. Det henger sammen med at smittetallene nådde toppen allerede i slutten av mars, men også med de mange permitteringene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

Permitterte er ofte ikke i arbeid og blir derfor sjeldnere sykmeldt.

– At mange har hjemmekontor kan også ha påvirket sykefraværet, både ved at de lettere unngår smitte, i tillegg til at de kan ha symptomer på mild sykdom uten å bli sykmeldt, sier Holte. 

Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Tallene under er sammenlignet med samme kvartal året før.

Sykefraværet økte mest blant eldre og menn

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal var på 5,1 prosent. Det er en økning på 4,7 prosent fra 2. kvartal 2019. Koronaeffekten er dermed avtakende, siden det i 1. kvartal var en økning på 11,4 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Totalt var det 451 000 legemeldte sykefraværstilfeller i 2. kvartal. Det er en nedgang på 40 000 (- 8 %).

– Selv om det er en nedgang i antall sykefraværstilfeller, er det en klar økning i antall tapte dagsverk. Det kan tyde på at sykefraværene i snitt er lengre enn på samme tid i fjor, sier Holte.  Det er eldre over 60 år som har den kraftigste økningen i sykefraværet, og økningen er høyere jo eldre man er. For de eldre aldersgruppene var økningen på 21 prosent for de mellom 65 og 69 år, og 11 prosent for de mellom 60 og 64 år.

– Det har sannsynligvis sammenheng med at de eldste i befolkningen er de som i størst grad er i risikogruppen for Covid-19. De er antakelig engstelige for å utsette seg for smitte og blir oftere sykmeldt av legene, sier Holte.

De yngste under 25 år har hatt en nedgang i sykefraværet, mens sykefraværet er tilnærmet stabilt for de mellom 25 og 34 år.

Menn har hatt en markant økning i sykefraværet (+ 10 %), mens kvinner kun har hatt en liten økning (+ 1,3 %).

– Vi vet ikke hvorfor sykefraværet blant menn økte så mye i 2. kvartal. At det er en økning i luftveislidelser er ikke overraskende, men det har også vært en betydelig økning for andre diagnosegrupper, blant annet muskel- og skjelettlidelser, sier Holte.

Sterk økning i flere bransjer

Sykefraværet har økt kraftig i overnatting og servering (+16,5 %), omsetning og drift av fast eiendom (+ 15,2 %) og forretningsmessig tjenesteyting (+14,6 %). Bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring har økt med henholdsvis 13,9 og 13,2 prosent.

– Den kraftige økningen kan henge sammen med at disse næringene ble hardt rammet av myndighetenes nedstenging. De lar seg vanskelig kombinere med hjemmekontor og er også berørt av den generelle nedgangen i norsk økonomi, sier Holte.

Helse- og sosialtjenester har det høyeste sykefraværet med 7,5 prosent. Dette er opp 3,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Helse- og sosialtjenester er også den næringen med flest tapte dagsverk, med i underkant av 2 millioner tapte dagsverk i løpet av kvartalet.

Næringer som i liten grad har blitt påvirket av koronapandemien og som har hatt en nedgang i sykefraværet, er finansiering- og forsikringsvirksomhet (- 15,4 %), offentlig administrasjon (- 10,6 %), informasjon og kommunikasjon (- 9,1 %), elektrisitet, vann og renovasjon (- 5,7 %), og undervisning (- 5,7 %).

– Dette er næringer som i stor grad kunne gå over til hjemmekontor, og behovet for sykmelding ved ulike lettere lidelser er dermed mindre, sier Holte.

Størst økning i Agder

Sammenlignet med 2. kvartal i fjor, har alle fylker hatt en økning i 2. kvartal i år. Sykefraværet har økt mest i Agder (+ 12,4 %). Deretter fulgte Innlandet (+6,2 %) og Vestfold og Telemark (+5,8 %).

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

Se sykefraværsstatistikken per 2. kvartal 2020