Kraftig økning i antall arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 17. november er det registrert 194 600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 6 000 flere arbeidssøkere enn i forrige uke. 

–Den kraftige økningen skyldes i stor grad flere permitteringer som følge av strengere smitteverntiltak blant annet i Oslo, Bergen og Viken. Den siste uken har i snitt én ny person registrert seg som arbeidssøker hos NAV hvert minutt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. 

106 700 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 121 500 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg er 73 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 194 600 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken.  

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16.

Ukentlige ledighetstall uke 47.PNG
Kilde: NAV

Flere permitterte 

27 900 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 32 100 av de delvis ledige. Det er dermed 4 800 flere permitterte enn forrige uke. Det er særlig antallet helt permitterte som har økt, med 4 400, mens antallet delvis permitterte har økt med 400. Til sammen er 2,1 prosent av arbeidsstyrken permittert. 

Antallet permitterte økte mest i Oslo, med 2 000 flere, etterfulgt av Viken og Vestland, med henhold 1 200 og 600 flere. Det var størst økning den siste uken innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 2 800 og 900 flere permitterte. Dette må sees i sammenheng med innføringen av strengere smittevernstiltak, blant annet skjenkestopp, i Oslo, Bergen og enkelte kommuner i Viken. 

Flere helt ledige og færre delvis ledige 

Antallet helt ledige har økt med 5 500 siden forrige uke, mens antallet delvis ledige har økt med 200 personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 300.  

Økt tilgang av nye arbeidssøkere 

Antallet nye arbeidssøkere har økt kraftig de siste ukene. Den siste uken har 11 000 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Dette er 2 600 flere enn i forrige uke. De som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg utgjør nå 67 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 55 prosent forrige uke. 

Økning i dagpengesøknader 

Antall nye dagpengesøknader sendt til NAV har også økt de siste ukene. I løpet av uke 46 ble det mottatt 12 100 nye søknader om dagpenger. Dette er 4 500 flere enn i uke 45, og det høyeste nivået siden i slutten av april. Andelen dagpengesøknader på grunn av permittering har også tatt seg ytterliggere opp, til 74 prosent i uke 46 mot 56 prosent i uke 44. Nesten halvparten av dagpengesøknadene i uke 46 var fra personer som jobbet i overnattings- og serveringsvirksomhet, og skyldtes i all hovedsak permittering.  

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.