– Etter en sammenhengende nedgang siden midten av april, har antallet arbeidssøkere økt denne uken. Dette skyldes i all hovedsak at flere er blitt permittert på full tid. Det er særlig i Oslo at antallet permitterte har økt som følge av de nye smitteverntiltakene som trådte i kraft i går, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

101 200 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 115 700 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 72 900 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 188 600 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,7 prosent av arbeidsstyrken.

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16.

Ukentlige ledighetstall uke 46.PNG
Kilde: NAV

Flere permitterte

23 600 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 31 800 av de delvis ledige. Det er dermed 1 200 flere permitterte enn forrige uke. Det er særlig antallet helt permitterte som har økt siden forrige uke, med 1 900. Antallet delvis permitterte har derimot gått ned med 600. Til sammen er 2,0 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Antallet permitterte har gått mest opp i Oslo, med 1 000 flere, fulgt av Vestland og Viken, med henholdsvis 180 og 150 flere. Oslo er dermed fylket med størst andel permitterte, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Det er innen reiseliv og transport at antallet permitterte har økt mest siden forrige uke, med 1 500 flere. Reiseliv og transport er yrkesgruppen med høyest andel permitterte, med 7,8 prosent av arbeidsstyrken. Innen serviceyrker og annet arbeid har antallet permitterte økt med 200. I de andre yrkesgruppene har det vært mindre økninger eller antallet permitterte har gått ned.

Økningen i antallet permitterte siden forrige uke må sees i sammenheng med innføring av strengere smitteverntiltak i Bergen og Oslo. Fra lørdag 7. november ble blant annet treningssentre og kulturvirksomheter stengt i Bergen, og det ble innført skjenkestopp i restauranter og utesteder kl. 21:30. I Oslo trådte de nye koronatiltakene i kraft mandag midnatt, med stenging av fritids- og kulturvirksomheter samt full skjenkestopp, med en varighet på tre uker i første omgang.

Flere helt ledige og færre delvis ledige

Antallet helt ledige har økt med 2 200 siden forrige uke, mens antallet delvis ledige har gått ned med 100 personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 500. I sum har antall arbeidssøkere økt med 2 600 i løpet av den siste uken, etter en nedgang på 1 000 personer forrige uke. Dermed har antall arbeidssøkere økt med 1 600 så langt i november.

Økt tilgang av nye arbeidssøkere

Antallet nye arbeidssøkere per uke har økt så langt i november. Den siste uken har 8 400 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Dette er 3 100 flere enn forrige uke.  De som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg utgjør nå 55 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 31 prosent forrige uke. De som har mistet jobben utgjør 18 prosent, mot 27 prosent forrige uke.

Økning i dagpengesøknader

Antall nye dagpengesøknader sendt til NAV har også økt. I løpet av uke 45 ble det mottatt 7 600 nye søknader om dagpenger. Dette er 2 100 flere enn i uke 44. Andelen dagpengesøknader på grunn av permittering har også tatt seg opp, med 56 prosent i uke 45 mot 40 prosent i uke 44. En tredel av dagpengesøknadene i uke 45 var fra personer som jobbet i overnattings- og serveringsvirksomhet, i all hovedsak på grunn av permittering.

Se tallene i ukentlig statistikk over arbeidsledighet

Se også nye tall på statistikksidene Søknader om dagpenger og Varsel om permittering og masseoppsigelser

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.