2.1. Formål

Statistikken benyttes til å overvåke utviklingen i bruk av ordningen 

2.2. Om stønadsområdet

Statistikken omfatter personer som er 67 år eller mer og mottar supplerende stønad.

Supplerende stønad gis til personer som mottar liten eller ingen alderspensjon. Samlet skal eventuell inntekt og stønad tilsvare folketrygdens minstepensjon.

Mottakeren må være bosatt i Norge for å få utbetalt stønaden.

Les mer om supplerende stønad.