5.1. Historikk

I tidligere Trygdestatistisk Årbok finnes historikk bakover i tid tilbake til 1967. 

5.2. Brudd i statistikken

Det sentrale folketrygdsystemet ble innført 1. november 1983. Pensjonsregistrene før 1983 gir ikke eksakt samme tall som er offentliggjort i tidligere årbøker. Det sentrale folketrygdsystemet ble faset ut i desember 2008.

I midten av desember 2008 ble ny saksbehandlingsløsning for pensjon tatt i bruk i NAV. Det ble også utviklet nye rutiner for innhenting av statistikk. Ved overgangen fra gammel til ny løsning ble det gjort noen endringer i datagrunnlaget.

Statistikk til og med desember 2008 er hentet fra gammel løsning, mens statistikk fra og med 2009 hentes fra ny saksbehandlingsløsning og statistikkløsning.

For alderspensjonsområdet medførte omleggingen til ny løsning at flere døde ble fjernet fra systemet. Omleggingen førte også til at en del pensjonister endret fylke til NAV Utland.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det ikke tilgangstall av tilfredsstillende kvalitet for alderspensjonister for januar 2009.

Tall publisert i 2009 og 2010 avviker noe fra (rettede) tall for samme periode publisert på senere tidspunkt.

5.3. Sammenlignbarhet over tid/endringer

Pensjonsreformen ble innført med virkning fra 1.1.2011. Fra det tidspunkt har mange rett til alderspensjon fra og med fylte 62 år. Man kan også velge å ta ut gradert pensjon; 20%, 40%, 50%, 60%, 80%. Det er flere endringer i hvordan ytelsene beregnes bl a ved innføring av nye delytelser som pensjonstillegg og minstenivåtillegg. Delingstall og forholdstall er innført, samt nye regler for regulering av pensjon og opptjening sett i forhold til grunnbeløpets betydning i gammelt regelverk.

I mai 1998 vedtok Stortinget en markant økning av særtilleggssatsen. Den ordinære satsen økte fra 63,2 % av grunnbeløpet til 79,33 %, mens minstesatsen økte fra 57,7 % til 74,0 %. Dette førte til en økning i antall minstepensjonister. Andel minstepensjonister er ellers synkende. Dette skyldes en generell økning i yrkesaktivitet og høyere inntektsnivå. Spesielt kvinner har hatt en stadig økende yrkesaktivitet etter at Folketrygden ble innført i 1967.

I mai 2008 ble det vedtatt en ny økning av særtilleggssatsen. Denne gangen ble bare den ordinære satsen hevet; fra 79,33 % av grunnbeløpet til 94,0 %.

I mai 2009 økte særtilleggssatsen til 97% av grunnbeløpet og videre til 100 % av grunnbeløpet fra mai 2010.

Fra og med 2008 vil inntekt ved siden av pensjon ikke føre til reduksjon i pensjonen for 67-åringer. Fra og med 2009 gjelder det samme for 68-åringene. Fra 2010 inntektsavkortes ingen alderspensjoner.

Gjennomsnittlig pensjon er også økende frem mot 2011. Dette skyldes i tillegg til kvinners økende yrkesaktivitet også pensjonssystemets oppbygning. Først i 2007 kom de første alderspensjonistene som har hatt mulighet til full opptjening i folketrygden.