Flere tar ut alderspensjon etter koronautbruddet

I de fire første månedene i år har det blitt registrert 2 000 flere nye alderspensjonister enn i samme periode i 2019. Den største veksten kom i april og kan trolig knyttes til koronautbruddet.

I april var antall nye alderspensjonister på det høyeste nivået for noen måned siden 2016, med 5 900 alderspensjonister. Det er 11,2 prosent høyere enn i samme måned i 2019. Fra januar til april ble 22 600 personer registrert som nye alderspensjonister.  

– Vi ser en klar økning i antallet som tar ut alderspensjon. Noe av dette var forventet som følge av større kull som kan ta ut pensjon, men dette er likevel en større økning enn vi forventet, uttaler avdelingsdirektør i NAV, Ole Christian Lien. 

April er den første måneden der pensjonsuttaket kan påvirkes av tiltakene mot koronaviruset, og at mange seniorer har blitt rammet av permittering og arbeidsledighet. Det skyldes at en søker tidligst har rett til alderspensjon fra måneden etter at NAV mottar søknaden. 

– Trenden med økt tilgang startet før april. Samtidig tror vi det er noen flere som har valgt å ta ut alderspensjonen etter at koronasituasjonen satte inn for fullt, sier Lien. 

1 av 10 alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidssøkere

Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid uten at pensjonen blir redusert, noe mange har valgt å gjøre. Også denne gruppen har blitt berørt den omfattende ledigheten i Norge etter at koronasituasjonen inntraff.

9,6 prosent av alderspensjonistene som var bosatt i Norge i alderen 62–66 år var registrert som arbeidssøkere hos NAV ved utgangen av april. Totalt var 10 600 alderspensjonister registrert som arbeidssøkere ved utgangen av april. 

Kan ha rett til dagpenger

Alderspensjonister under 67 år som også jobber kan ha rett på dagpenger – i så fall med utgangspunkt i tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Retten til dagpenger faller bort ved 67 års alder. 

– Det er ingen avkorting av dagpenger mot alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjelder avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, forklarer Lien. Han legger til at dagpengene blir redusert dersom man mottar privat eller offentlig tjenestepensjon eller AFP i offentlig sektor.

For tidlig å trekke konklusjoner 

NAVs siste prognoser om arbeidsmarkedet indikerer at det vil ta lang tid før arbeidsledigheten er tilbake til normalen. 

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvordan koronasituasjonen vil påvirke seniorene på lengre sikt, men vi må regne med ytterligere økning i uttak av alderspensjon blant de som er rammet av koronautbruddet, uttaler Lien.