Fra januar til september i 2020 er 49 700 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er vel 4 prosent flere enn året før.

– Det var særlig i årets tre første måneder at NAV registrerte mange nye alderspensjonister. Forklaringen er at flere har nærmet seg pensjonsalderen, sier avdelingsdirektør i NAV, Ole Christian Lien.  Befolkningen mellom 62 og 67 år har økt med 4500 personer det siste året.

Ekstra økning i april

April var den første måneden det var mulig å observere endringer i uttak av alderspensjon etter at koronasituasjonen satte inn for fullt. Da fikk 5 900 personer deres første utbetaling av alderspensjon fra NAV, noe som er 600 flere enn på samme tidspunkt i 2019. Etter april 2020 har det kun vært mindre forskjeller fra foregående år. Enkelte måneder har også hatt lavere antall nye alderspensjonister enn i 2019 og 2018.

Samlet sett beskjeden påvirkning

Alt i alt synes koronapandemien å ha hatt liten innvirkning på uttak av alderspensjon.

– Det skyldes at det er vanlig å kombinere jobb og pensjon, ikke minst i aldersgruppen 62–66 år. At folk mister jobben, fører da ikke nødvendigvis til at flere tar ut pensjon, sier Lien.

Han legger likevel til at økningen akkurat i april trolig er en effekt av pandemien, ettersom dette var rett etter den mest voldsomme ledighetsøkningen, og der lang saksbehandlingstid for dagpenger kan ha ført til at flere enn normalt tok ut alderspensjon. Uttak av alderspensjon kan kombineres fritt både med arbeid og mottak av dagpenger.

Lien peker på at eldre arbeidstakere har vært noe mindre rammet av krisen enn andre grupper, ettersom seniorer i mindre grad enn andre jobber i de mest berørte næringene og yrkene.

Snart én million alderspensjonister

Ved utgangen av september 2020 var det 977 100 personer som mottok alderspensjon. Det er 23 200 flere alderspensjonister enn per september 2019. Økningen fra 2019 til 2020 er på 2,4 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil øke betydelig også i årene framover. Prognoser fra NAV viser at antallet trolig vil passere én million i 2021.    

For mer informasjon, kontakt pressevakten i NAV på telefon 40 00 31 44.

Se den nye kvartalssatisstikken for alderspensjon.