Antall minstepensjonister har det siste året gått ned med nesten 10 000, fra 156 100 i september 2017 til 146 400 i september 2018.

–  Nedgangen skyldes at yngre aldersgrupper i gjennomsnitt har høyere pensjonsopptjening enn de eldre pensjonistene, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV. Forskjellen mellom aldersgruppene gjelder begge kjønn. Det henger sammen med at de eldste gruppene i større grad var yrkesaktive før folketrygden ble innført i 1967, og derfor ikke har fått pensjonsopptjening for hele yrkeskarrieren. For kvinner er en viktig faktor den sterke økningen i kvinners sysselsetting fra 1960- til 1980-tallet.

Viktig element i alderspensjonssystemet

Blant alderspensjonistene er det nå 16 prosent som er minstepensjonister – i overkant av hver sjette alderspensjonist. Minste pensjonsnivå i alderspensjonen er en viktig ordning for å motvirke fattigdom blant eldre. Norge har nokså generøse minstesatser sammenliknet med andre land, og er derfor ifølge OECD blant landene i Europa med lavest andel fattige eldre (drøyt 4 prosent).  

–  En viktig avveining i pensjonssystemet er hensynet mellom å motvirke fattigdom og samtidig oppmuntre til arbeid gjennom en klar sammenheng mellom arbeidsinntekt og pensjon, forklarer Lien og mener Norge balanserer disse hensynene godt.

Flest kvinner

Det er flest kvinner som er minstepensjonister. 26 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene var minstepensjonister i september 2018. Blant menn var andelen kun 4 prosent.  

Snart én million alderspensjonister

Ved utgangen av september 2018 var det 933 400 personer som mottok alderspensjon. Det er 21 400 flere alderspensjonister enn per 30. september 2017. Økningen fra 2017 til 2018 er på 2,3 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

Se mer statistikk om alderspensjon

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.