Forsker må søke om dispensasjon fra taushetsplikten

Etter forvaltningslovens § 13 d – opplysninger til bruk for forskning - har NAV fullmakt til å dispensere fra taushetsplikten for så vidt gjelder opplysninger i saker innenfor Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvarsområde, som for eksempel folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven, lov om sosiale tjenester i NAV, barnetrygdloven og kontantstøtteloven. For å bestille individdata eller andre data som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, må forskeren søke NAV om dispensasjon fra taushetsplikten etter nevnte lovbestemmelse.

Fra 1. oktober 2015: Enklere søkeprosess

Fra 1. oktober 2015 trenger forskeren imidlertid ikke lenger å søke NAV om utlevering av data som NAV utleverer til Statistisk sentralbyrå (SSB) etter statistikkloven. Det gjelder blant annet data om befolkningen, arbeidsmarked, og data fra FD-trygd.  Nå kan SSB selv gi tillatelse til bruk av slike registerdata fra NAV. Dermed klarer forskerne seg med én søknad, der de før kunne trenge flere. Se denne siden hos SSB. Dersom SSB likevel finner at en søknad må behandles av NAV, vil SSB henvise hit.

Når må du fortsatt søke direkte til NAV?

I visse tilfeller gjelder den tidligere ordningen, slik at forsker må søke NAV direkte.

Søknad skal sendes NAV dersom det gjelder tilgang til:

 1. Diagnosedata.
 2. Utlevering av kontaktinformasjon til NAVs brukere
 3. Tilgang til direkte personidentifiserbare opplysninger
 4. Innsyn i saksdokumenter i enkeltsaker
 5. Gjennomføring av brukerundersøkelser mm.
 6. Forskningsinstitusjoner og forskningsmiljøer som ikke står på SSBs liste over godkjente forskningsinstitusjoner. Dette gjelder blant annet noen utdanningsinstitusjoner.

Tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt vil ikke bli gitt før et vedtak om dispensasjon foreligger. Det kan til et dispensasjonsvedtak knyttes en rekke vilkår for behandling av opplysningene i forskningsprosjektet.

Hva som er underlagt lovbestemt taushetsplikt i NAV:

 • Opplysninger om noen personlige forhold, jf forvaltningslovens § 13 første ledd nr 1. Dette gjelder også opplysninger som røper et klientforhold. I henhold til arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 7 og lov om sosiale tjenester i NAV § 44 gjelder taushetsplikten også opplysninger om fødested, fødselsdata, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bosted og arbeidssted.
 • Opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåte samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår jf § 13 første ledd nr. 2.

Forskeren bør i forkant ha vurdert om det er andre måter opplysninger kan innhentes på uten at dette kommer i konflikt med taushetsplikten.

Det er ikke nødvendig med søknad om dispensasjon fra taushetsplikten dersom:

 • Personen opplysningene gjelder samtykker, jf forvaltningslovens § 13 a nr 1.
 • Utleveringen gjelder opplysninger i statistisk form, jf forvaltningslovens § 13 a nr 2.
 • Opplysningene gis i annen anonymisert form ved at individualiserende kjennetegn utelates, jf forvaltningslovens § 13 a nr 2. Anonymiseringen må være utført på en slik måte at opplysninger ikke kan føres tilbake til enkeltpersoner. Avidentifiserbare personopplysninger er underlagt taushetsplikt så lenge koblingsnøkkelen/koden eksisterer og identifikasjon er mulig.
 • Opplysningene ikke inneholder individdata eller virksomhetsdata som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Søknadsskjema til NAV og hvor skal søknad sendes? 

Her finner du søknadsskjemaet.

Opplysningene i søknadsskjemaet er ikke underlagt taushetsplikt, med mindre forsker ber om unntak etter offentlighetslova. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Du skal ikke sendes oss opplysninger som er taushetsbelagt og sensitive via e-post.

Søknaden med vedlegg (alt i PDF-format) kan sendes til denne e-postadressen:

nav.kunnskapsavdelingen.juridisk.seksjon@nav.no, med emne «Dispensasjon – forskerdata».

Adresse for vanlig post er:

Arbeids- og velferdsdirektoratet Kunnskapsavdelingen, juridisk seksjon Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo