Av disse var det 53 frilansere som til sammen fikk utbetalt nærmere 600 000 kroner. Resten var selvstendig næringsdrivende, som dermed utgjorde 99 prosent av søkermassen. For selvstendig næringsdrivende var gjennomsnittet for utbetalingene 22 200 kroner. Tilsvarende tall for frilanserne var 11 400 kroner.    – Hovedgrunnen til forskjellen i antall søkere er nok at frilansere også kan ha rett til dagpenger og at mange av dem allerede har benyttet denne muligheten til å få dekket noe av inntektstapet sitt, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.    Det søkes etterskuddsvis og på nytt hver måned på denne midlertidige ordningen. Saksbehandlingen er automatisert og de som får innvilget sin søknad har normalt penger på konto i løpet av 1-2 dager. Det er tidligere inntekt og eventuelle inntekter i måneden søknaden gjelder som legges til grunn for beregningen av inntektstapet.