Over halvparten av befolkningen mottok ytelser fra NAV i 2020

NAV utbetalte til sammen over 500 milliarder kroner i ytelser og alderspensjon til over 3 millioner personer gjennom 2020. Det er en økning på over 360 000 mottakere fra året før. En viktig årsak til veksten er at antall dagpengemottakere i fjor var fem ganger så mange som i 2019.

Det viser NAVs utbetalingsstatistikk for 2020 som både omfatter utbetalinger til personer bosatt i Norge og personer bosatt i utlandet. Totalt utbetalte NAV 510 milliarder kroner, der i underkant av 10 milliarder ble utbetalt til personer bosatt i utlandet. Utbetalingene til utlandet tilsvarer 1,9 prosent av de samlede utbetalingene (utlandstall omtales i de 4 siste avsnittene).

Totalt økte utbetalingene fra NAV til personer bosatt i Norge med 12 prosent fra 2019, og 55 prosent av befolkningen mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året.

– NAV utbetalte om lag én million kroner hvert minutt gjennom hele fjoråret. Selv om rundt halvparten gikk til alderspensjon, er det særlig økte dagpengeutbetalinger som bidro til veksten. Det store antallet permitteringer vi så i fjor, førte til at utbetalingene av dagpenger ble fire ganger så høye som i 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

239 milliarder kroner i alderspensjon

Utbetalingen av alderspensjon til personer bosatt i Norge økte med 4 prosent fra 2019 og utgjorde 239 milliarder kroner i fjor. Uføretrygd er den neste største ytelsen med 98 milliarder kroner i 2020 – en økning på 5 prosent. Dagpengeutbetalingene steg med hele 300 prosent til 37 milliarder kroner i 2020, mens sykepengeutbetalingene (30 milliarder kroner) også viste en klar vekst med 19 prosent fra året før.

IG 2020 - Utbetalinger fra NAV.png
Infografikk over utbetalinger fra NAV til innbyggere i Norge i 2020. Se grafikken i høyere oppløsning.

Kraftig økning i ytelser til livsopphold

I alt var det 1,6 millioner personer bosatt i Norge som i løpet av 2020 mottok en ytelse til livsopphold, noe som utgjør om lag halvparten (48%) av befolkningen i alderen 18-66 år. Ytelser til livsopphold inkluderer dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som er relatert til arbeid eller sykdom. Tilsvarende tall for 2019 var 1,1 millioner personer.

Mens 2 prosent av hele befolkningen mottok dagpenger i 2019, er andelen økt til 10 prosent i fjor. Antallet mottakere var 518 000 personer, som er nær 5 ganger så mange mottakere som i 2019. Til sammenligning mottok 969 300 personer alderspensjon i løpet av fjoråret.

93 100 kroner per innbygger

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge uansett alder 93 100 kroner i løpet av fjoråret, en økning på 9 300 kroner fra 2019. Utbetalingene var høyest i Innlandet og Nordland med henholdsvis 104 900 og 104 800 kroner per innbygger. Lavest var utbetalingene til Rogaland (84 600 kr) og Oslo (78 200 kr). 

– Selv om utbetalingene til Oslo er lavest, har fylket høyest økning fra 2019. Mens Oslo hadde 18 prosent høyere utbetaling i 2020 enn året før, ligger resten av fylkene på en økning mellom 8–12 prosent. Situasjonen på arbeidsmarkedet og demografi er to av de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger, sier Holte.

Blant familieytelsene var det en økning på 6 prosent for utbetaling av foreldrepenger, som utgjorde 21,6 milliarder kroner, mens det var en nedgang på utbetalingene av kontantstøtte på 5 prosent, som utgjorde i underkant av 1,5 milliarder kroner. Det var en liten økning i utbetaling av barnetrygd, som var 16,1 milliarder kroner i fjor.

10 milliarder utbetalt til utlandet i 2020

Nær 100 000 personer bosatt i utlandet mottok utbetaling fra NAV gjennom 2020. Totalt var utbetalingene til utlandet på 9,9 milliarder kroner, noe som utgjør en økning på om lag 2,5 milliarder kroner fra 2019. I gjennomsnitt mottok hver mottaker 101 000 kroner i løpet av fjoråret. Blant utbetalingene til utlandet er alderspensjon den klart største ytelsen med 54 000 mottakere og 5 milliarder kroner utbetalt. Deretter følger uføretrygd (1,8 mrd kr) og dagpenger (1,6 mrd). 

Mest til Sverige

Utlandsutbetalingene utgjør mindre enn 2 prosent av NAVs samlede trygdeutbetalinger, og 8 av 10 kroner gikk til land i Europa (83 %). Sverige har både flest mottakere (31 100) og høyest utbetalingsbeløp med 3 milliarder kroner i løpet av fjoråret. Deretter følger Polen med 1,5 milliard kroner og Danmark med 800 millioner kroner.

Utbetalinger fra NAV til utlandet - infografikk 2020.PNG
Infografikk over utbetalinger fra NAV til mottakere bosatt i utlandet. Se grafikken i høyere oppløsning.

 

Det er stor forskjell på hvilke land som mottar mest av de ulike ytelsene. Sverige, Danmark og Spania er landene som mottar mest alderspensjon og uføretrygd. Når det gjelder kontantstøtte og barnetrygd er Polen og Litauen største mottakerland.

7 av 10 hadde utenlandsk statsborgerskap

7av 10 mottakerne hadde utenlandsk statsborgerskap. Disse mottok om lag halvparten av de totale utbetalingene til utlandet, noe som utgjorde 5,2 milliarder. 2 milliarder av dette var utbetalinger til alderspensjon til utenlandske statsborgere som har opparbeidet seg pensjonsrettigheter i Norge gjennom tidligere arbeid i landet.

Les mer:

•    Se statistikken over NAVs utbetalinger i 2020 til personer bosatt i Norge •    Se statistikken over NAVs utbetalinger i 2020 til personer bosatt i utlandet