NAV utbetalte 1,2 milliarder kroner hver dag i 2018

I 2018 betalte NAV ut 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Alderspensjon utgjør halvparten av beløpet. 49 prosent av befolkningen mottok en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året.

Utbetalingene til alderspensjon økye med 5 prosent sammenlignet med 2017, mens uføretrygd økte med 6 prosent og kontantstøtte økte med 3 prosent. Samtidig er utbetalinger til dagpenger redusert med 21 prosent og arbeidsavklaringspenger (AAP) med 5 prosent, sammenlignet med 2017.

– NAV forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet, og denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er i bedring, men at vi samtidig har en aldring av befolkningen og en bekymringsfull økning på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

81 200 kroner per innbygger

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81 200 kroner i løpet av 2018, en økning på ca 1000 kroner fra 2017. Gjennomsnittet per innbygger er lavest i Oslo med 65 400 kroner, mens det var innbyggere i Hedmark som i gjennomsnitt mottok mest; 94 000 kroner. De fleste fylkene hadde en økning i utbetalinger på 1-3 prosent, med unntak av Finnmark, der total sum utbetalt i 2018 lå på samme nivå som i 2017. Arbeidsmarked og demografi er to av de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger.

Pensjonister er flest og fikk mest

Alderspensjon utgjør den største gruppen mottakere, med 976 000 personer i løpet av 2018 og totalt 217 milliarder kroner utbetalt. Det ble utbetalt 14,6 milliarder kroner til 721 000 mottakere av barnetrygd, 495 000 fikk 39,3 milliarder i sykepenger og 369 500 personer mottok 86,3 milliarder i uføretrygd og yrkesskade.

Hver tredje fikk penger til livsopphold fra NAV

I alt var det 1 121 000 personer som i løpet av 2018 mottok en ytelse til livsopphold – dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som er relatert til arbeid eller sykdom. Dette utgjorde totalt 172 milliarder kroner i 2018.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra NAV på ett eller annet tidspunkt i løpet av 2018. Vi er privilegerte som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp, men det er ingen tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, sier Sigrun Vågeng.

Utbetalinger fra NAV 2018

- Se de siste utbetalingstallene fra NAV