Grunnstønadsmottakere

Nye grunnstønadsmottakere

Utviklingen i antall personer med grunnstønad

Grunnstønad_Utviklingen i satser_311219.png

 

Ved utgangen av desember 2019 var det 122 800 personer som mottok grunnstønad. Det er en økning på 5,1 prosent fra desember 2018. Det har vært en nedgang i antall mottakere av grunnstønad de siste 10 årene, men etter mars 2019 har det vært høy tilstrømning av nye mottakere og økning i antall personer med denne ytelsen. Dette må ses i sammenheng med regelendringer på grunnstønadsområdet.

13,5 prosent av grunnstønadsmottakerne var under 18 år, 32,2 prosent var i alderen 18-49 år og 54,3 prosent var 50 år og eldre. Andelen kvinner utgjorde 58,0 prosent av alle grunnstønadsmottakere i desember 2019.

Det er flest personer med grunnstønad i Akershus, Hordaland, Trøndelag og Oslo, mens det er færrest personer i Sogn og Fjordane, Finnmark og Aust-Agder.

Over tid har det skjedd en endring i fordelingen mellom antall mottakere med sats 1 og sats 4.  I 2010 hadde nær 50 prosent av alle grunnstønadsmottakere sats 1. Andelen har sunket for hvert år i 10-årsperioden, men har vist en økning etter regelendringen 1. mars 2019.  Ved utgangen av desember 2019 mottok 50 400 personer sats 1 (41 % av alle med ytelsen).

Fra 1. mars 2019 ble grunnstønad til glutenfri diett redusert fra sats 4 til sats 3 for personer i aldersgruppen 5-30 år. Øvrige aldersgrupper fikk sats 2. Antall mottakere med sats 4 økte fra 21 prosent i 2010 til 37 prosent ved utgangen av 2018. Etter mars 2019 har det vært en kraftig reduksjon i antall mottakere med sats 4, og ved utgangen av året var det 12 500 personer som hadde sats 4 (10 % av alle med grunnstønad).

Både antall og andelen med sats 2 har økt etter regelendringen, fra 7 % til 21 prosent fra desember 2018 til desember 2019 (26 100 personer).

Andelen med sats 3 økte fra 15 % i 2018 til 25 % i 2019 (30 700 personer).

Nye mottakere

Nær 10 000 nye mottakere fikk grunnstønad i løpet av 2019. Det er omtrent tre ganger så mange som i 2018 (6 700 flere). I 2017 var tilgangen omtrent på samme nivå som i 2018. Den kraftige økningen i 2019 må ses i sammenheng med regelverksendringene fra 1. mars 2019.

Fra 2018 til 2019 gikk andelen kvinner ned fra 56 prosent til 45 prosent, noe som skyldes at det var mange yngre menn blant de nye mottakerne av grunnstønad.

Det var også langt flere mottakere under 18 år i 2019 enn i 2018, henholdsvis 2 100 personer dvs. 56 prosent av alle nye, mot 46 prosent i 2018.

Diagnoser

Grunnstønad gis for å dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av sykdom eller skade (som friske personer ikke har). Fra 1. mars 2019 innvilges sats 1 til personer med hyperkinetiske forstyrrelser (herunder ADHD), for å dekke ekstrautgifter til slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler.

Blant nye mottakere som ble innvilget grunnstønad i løpet av 2019 var det om lag 7 100 personer som hadde diagnosen nevroser og atferdsforstyrrelser, hele 72 prosent av alle nye mottakere av grunnstønad. Det er for det meste personer med hyperkinetiske forstyrrelser - herunder ADHD. Det er spesielt kraftig økning i nye tilfeller blant barn og unge, men bortsett fra aldersgruppen over 67 år er det økning i alle aldersgrupper i 2019 sammenliknet med 2018. For året 2018 var det om lag 300 nye tilfeller (8 %) med diagnosen nevroser og adferdsforstyrrelser.

Deretter følger sykdommer i fordøyelsessystemet (i hovedsak cøliaki). Dette er personer som har fått innvilget stønad for å dekke ekstrautgifter til fordyret kosthold til spesialdiett. Dette utgjorde 22 prosent av alle nye grunnstønadsmottakere (2 200 personer) i 2019, mot 72 prosent (2 400 personer) i 2018. I perioden 2014-2017 var det flest nye mottakere med sykdommer i fordøyelsessystemet, og hvert år fikk 2 500-2 600 nye personer innvilget grunnstønad, de fleste med cøliaki.

Øvrige diagnosegrupper utgjorde ca. 6 prosent i 2019 og 19 prosent i 2018 (av dette var det ca. 3,5 prosent med sykdommer i nervesystemet i 2018).

På grunn av mangelfulle diagnosedata, samt noe usikkerhet knyttet til oppdateringen av diagnoseinformasjonen publiseres ikke diagnosetall for antall mottakere av grunnstønad. For nye tilfeller registreres diagnosen i saksbehandlingssystemet fra 2014.