1.1. Formål

Hovedformålet med statistikken er å kunne overvåke utviklingen, bl.a. som bakgrunnsmateriale til meldinger og proposisjoner fra Barne- og likestillingsdepartementet.  Statistikk er nødvendig også i budsjett- og prognosesammenheng.  I tillegg benyttes statistikkregisteret av Statistisk sentralbyrå.

1.2. Om stønadsområdet

Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel. Foreldrepenger kan i utgangspunktet gis dersom mottaker har hatt en pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste måneder før stønadsperioden begynner, og den pensjonsgivende inntekt på årsbasis har tilsvart minst ½ grunnbeløp (G).

Engangsstønad

Engangsstønad ved fødsel kan gis dersom en person ikke har rett til foreldrepenger, eller dersom foreldrepengene utgjør mindre enn størrelsen på engangsstønaden.

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Les her for mer informasjon om foreldrepenger