Statistikkregisteret for sykepenger/foreldrepenger dannes månedlig. I tillegg dannes aktuelle filer bl.a. ut fra statistikk-behov, basert på bestemte perioder. Fra og med statistikk-publisering for 1.halvår 2012 er et nytt foreldrepengeregister tatt i bruk, jf. punkt 5.2.Foreldrepenge-statistikken publiseres tre ganger årlig, dvs. halvårstall, tall for 1. – 3. kvartal og helårstall (kalenderår).  Det publiseres ikke statistikk for perioder under et halvt år. Dette fordi et enkelt kvartal er for kort periode til å gi et bilde av personers uttak av foreldrepenger når det gjelder antall dager. Minste statistikkperiode er et halvt år. Fleksibelt uttak av foreldrepenger medfører at en og samme person vil kunne ha utbetaling av foreldrepenger (periodevis) inntil barnet fyller tre år, og vil da være representert i forskjellige statistikk-perioder.