2.1. Formål

Statistikken benyttes til å følge med på utviklingen i bruk av ordningen og benyttes bl.a. som grunnlag i St.prp.nr. 1.

2.2. Om stønadsområdet

Statistikken omfatter enslig mor eller far med overgangsstønad og/ eller stønad til barnetilsyn fra folketrygden (Folketrygdlovens kapittel 15).

Se fagsidene på www.nav.no for detaljert regelverk.