5.1. Historikk

Barnetrygden ble innført i 1946. Tabeller for tidligere år finnes bl.a. i Årsmelding og regnskap 1967-1983 og Trygdestatistisk årbok 1985 – 2005.

5.2. Brudd i statistikken

Se nedenfor

5.3. Sammenlignbarhet over tid/endringer

Før 1983 ble barnetrygd utbetalt ut året barnet fylte 16 år, fom 1983 tom måneden barnet fylte 16 år. Fra 1. mai 2000 ble barnetrygd utbetalt tom måneden barnet fylte 18 år, men fra 1. juli 2000 ble stønadsperioden endret igjen, slik at barnetrygden fra dette tidspunktet blir utbetalt tom måneden før barnet fyller 18 år. Dette førte til at det ble utbetalt stønad for om lag 110 000 flere barn ved utgangen 2000 enn ved utgangen av 1999.

Fom 1. juni 1994 gis ikke utvidet stønad til samboere som har felles barn eller som har levd sammen i minst 12 av de siste 18 måneder. Dette førte til en nedgang på ca. 20 000 mottakere av utvidet stønad fra 31. desember 1993 til 30. juni 1994.

Fra 1. januar 2006 stanses utvidet stønad fra måneden etter at vilkåret ikke er oppfylt.

Fra og med mars 2017 er det foretatt en endring i statistikk-uttrekket for barnetrygd. I tidligere publisert statistikk har barn som har mottatt barnetrygd for seg selv blitt talt med som mottakere, uten at disse selv har barn. Det gjelder aldersguppa under 20 år. Mottakere uten egne barn blir ikke lenger talt med i statistikken. Antall mottakere under 20 år blir dermed redusert. I tillegg er det av personvernhensyn endret aldersinndeling for de to aldersgruppene under 30 år, slik at fordelingen nå er a) 20 år og yngre og b) 21-29 år. I tidligere publisert statistikk har fordelingen vært a) under 20 år og b) 20-29 år. 

Endringene gjelder for statistikk publisert fra og med mars 2017, og er gitt virkning tilbake i tid, slik at tall blir sammenlignbare.