4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Mottaker: Mottakeren av stønaden er den som barnet bor fast hos, dvs som regel en av foreldrene. Dersom foreldrene ikke bor sammen og skriftlig har avtalt delt bosted for barnet, kan hver av foreldrene får rett til 50 prosent barnetrygd, hvis de framsetter krav om dette. I slike tilfeller kan ett barn generere barnetrygd til to stønadsmottakere.

Barn: Barnet som ytelsen utbetales for.

Ordinær stønad: Månedlig ytelse som utbetales for alle barn under 18 år (tom måneden før barnet fyller 18 år) bosatt i Norge, og i enkelte tilfeller også for barn bosatt utenfor Norge (kortvarige opphold, nordisk konvensjon, EØS-avtalen).

Utvidet stønad: Når den barnet bor fast hos er ugift, skilt eller separert og ikke bor sammen i en felles husholdning, utbetales det en ytelse for ett barn mer enn faktisk antall barn vedkommende har omsorgen for. Utvidet stønad kan også gis når den ene forelderen er innsatt i fengsel med ubetinget dom på minst seks måneder eller er idømt forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg eller har utholdt varetekt i minst seks måneder. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for samboere og registrerte partnere.

Småbarnstillegg til enslig mor/far: Småbarnstillegg kan gis til enslig mor/far som har rett til utvidet stønad og full overgangsstønad og som har barn i alderen 0-3 år.

Finnmarks- og Svalbardtillegget: Det ble tidligere betalt et tillegg for barn bosatt i Finnmark fylke, i enkelte kommuner i Nord-Troms samt Svalbard. Tilleggsytelsen opphørte ved regelverksendring gjeldende fra og med 1. april 2014.

4.2. Målevariable

Antall. Antall mottakere av stønaden og antall barn det utbetales for.