2.1. Formål

Hovedformålet med statistikken er å følge opp bruken av ordningen, bl.a. som bakgrunnsmateriale til St.prp. nr 1.

2.2. Om stønadsområdet

Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.

Etter EØS-reglene kan det også betales barnetrygd for barn som er bosatt i andre EØS-land. Dette gjelder når mor eller far til barnet arbeider i Norge og er medlem i folketrygden, men er bosatt i et annet EØS-land sammen med barnet.

Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at de bor alene med barn i en egen husholdning.

Les mer om barnetrygd.