5.1. Historikk

NAV har en del statistikk på barnebidragsområdet fom 1994, jf. Trygdestatistisk årbok. Statistikken omfatter aktive saker, dvs. at det løper et bidragsforskudd eller et barnebidrag i saken. En sak defineres som et søskenkull og barnas mor og far.  

5.2. Brudd i statistikken

01.10.2003 ble det iverksatt omfattende regelverksendringer på bidragsområdet. Endringene i regelverket har medført brudd i statistikken fra 2002 til 2003 (desembertall), dvs. en kraftig reduksjon i antall saker. Dette har sammenheng med at mange, i forbindelse med nytt regelverk, valgte å inngå private bidragsavtaler uten innkreving gjennom trygdeetaten/NAV.

En av intensjonene med det nye regelverket i 2003 var å stimulere til private bidragsavtaler mellom partene, slik at partene i størst mulig grad selv kan administrere en ordning med fastsettelse og formidlig av bidragsbeløp mv. Dette ut fra at forsørging av barn i utgangspunktet er et privat anliggende. Dersom partene oppretter privat bidragsavtale vil NAV likevel kunne være behjelpelig både med innkreving og formidling av bidragsbeløp for de som ønsker det.

Vi ser at antall barn/bidragspliktige/bidragsmottakere i vårt statistikk-register er redusert i løpet av de siste årene, og vi antar at dette har sammenheng med at mange foretrekker å opprette private bidragsavtaler, uten å involvere NAV.

NAV Internasjonal opphørte som enhet fra 1. september 2016. Alle barnebidragssaker behandles nå av NAV Familie- og pensjonsytelser, uavhengig av om en av partene bor i utlandet. Denne overgangen medførte endringer i IT-systemene som førte til utfordringer knyttet til fordeling av nasjonale og internasjonale saker. Det har derfor ikke blitt publisert statistikk fordelt på fylke og Utland for desember 2016.