4.1. Definisjoner av sentrale begreper

  • Barnebidrag:  Det beløp som er fastsatt som månedlig bidrag og som bidragspliktig skal betale til bidragsmottaker.
  • Bidragsforskudd/forskuddssats: Det beløp som er vedtatt forskuttert til bidragsmottaker(for barnet) ut fra bidragsmottakers inntekt, om mottakeren er aleneboende eller lever i ekteskap eller i et ekteskapslignende forhold, og hvor mange av mottakerens egne barn som bor sammen med han/henne.
  • Bidragsmottaker: Mottakeren av bidragsforskudd/barnebidrag. For de mottakere som har fått innvilget forskudd utløses forskuddet ved manglende eller for sein betaling av barnebidrag fra bidragspliktig, samt i tilfeller der bidraget er lavere enn forskuddet.
  • Bidragspliktig: Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, og som skal betale barnebidrag.
  • Barn: Barnet som bidraget/forskuddet gjelder for.

4.2. Målevariable

Antall barn som mottar bidragsforskudd og/eller barnebidrag. Antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige.