2.1. Formål

Hovedformålet med statistikken er å overvåke bruken av bidragsordningen, bl.a. som bakgrunnsmateriale til meldinger og proposisjoner fra Barne- og familiedepartementet. I tillegg benyttes data fra statistikkregisteret i budsjett- og prognosesammenheng. 

2.2. Om stønadsområdet

Trygdeetaten, nå NAV, overtok ansvaret for bidragssaker i oktober 1992. Tidligere var dette stønadsområdet kommunenes/lensmannsetatens ansvar.

Barn som er under 18 år og som ikke bor sammen med begge foreldrene, kan ha rett til bidragsforskudd. Bidragsforskuddet er behovsprøvd (fom 1.10.03) ut fra bidragsmottakers inntekt, sivile status med mer. Det er et vilkår for å få bidragsforskudd at det er eller blir avtalt/fastsatt et bidrag til barnet fra den andre av foreldrene (med unntak av tilfeller der far er ukjent).Forelderen som ikke bor sammen med barnet plikter etter barnelovens § 67 å betale barnebidrag. Plikten til å betale bidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Det kan etter søknad pålegges bidrag ut over barnets fylte 18 år dersom barnet går på videregående skole.

For mer informasjon om barnebidragsområdet.