Før 1. august i år var den eneste muligheten for å gradere kontantstøtte ved å motta 50 prosent sats, men nå er det innført flere satser.

Totalt var det 640 mottakere som per september 2018 har valgt å kombinere kontantstøtte med barnehage, mot 184 mottakere i september 2016. Dette utgjør mer enn en tredobling i bruken av gradering.

Veksten kan skyldes muligheten for å ta ut en lavere gradering enn 50 prosent, som for mange kan gjøre det enklere å kombinere jobb og kontantstøtte. Av de 640 har hele 618 valgt 20 eller 40 prosent av full kontantstøttesats.

Store fylkesforskjeller

Det er store forskjeller mellom fylkene i hvor stor grad foreldre har tatt i bruk tilbudet om gradert kontantstøtte. Av foreldre som har 20 prosent kontantstøtte kommer 13,5 prosent av den totale bruken i Norge fra Oppland. Foreldre i Vest-Agder, Rogaland og Trøndelag står alle for om lag 10 prosent. I motsatt ende av listen finner vi foreldre i Oslo, Troms og Finnmark som alle står for under en halv prosent av denne satsen.

Av dem som har valgt 40 prosent sats, bor 17,5 prosent av disse brukerne i Trøndelag og 9,4 prosent i Hordaland. Foreldre i Oslo og Sogn og Fjordane utgjør bare 1,8 prosent av dem som har valgt denne satsen.

Nedgang i antall mottakere

Samtidig som det er en økning i bruken av gradert kontantstøtte, er det samlet sett en nedgang i den totale bruken av kontantstøtte. Ved utgangen av september 2018 var det om lag 11 200 personer som mottok kontantstøtte. Sammenlignet med september 2016 er det en reduksjon på om lag 10 prosent – i underkant av 1.300 mottakere.

Les mer: