4.1 Definisjon av de viktigste begrepene i stillingsstatistikken

NAVs statistikk over ledige stillinger omfatter alle ledige stillinger som enten blir:a) meldt til NAV-kontorene som oppdragb) registrert av arbeidsgiver på nav.noc) offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter o.l.).Statistikken inneholder informasjon om tilgang registrerte ledige stillinger i løpet av måneden. For tidligere år har NAV også publisert beholdning ledige stillinger ved utgangen av måneden. Disse er midlertidig tatt ut av statistikken på grunn av dårlig datakvalitet. 

  • Tilgang ledige stillinger omfatter alle nye stillinger i løpet av måneden, det vil si mellom de månedlige tidspunktene for oppdatering av statistikken.
  • Beholdning ledige stillinger viser hvor mange ledige stillinger som står registrert i NAVs registre på oppdateringstidspunktet for statistikken ved utgangen av måneden.

 Statistikken inneholder også informasjon om tilgang registrerte ledige stillinger per virkedag i løpet av måneden.

Virkedager er tallet på arbeidsdager i måneden (alle dager unntatt lørdag, søndag og helligdager). I NAVs statistikk defineres måned som hele kalenderuker, dvs. at referanseperioden strekker seg fra siste tirsdag i en måned til siste tirsdag i neste måned. I desember oppdateres statistikkregisteret natt til siste tirsdag før julaften. For påsken vil det variere når statistikken oppdateres.

Tabellene under gir en oversikt over antall virkedager etter år og måned

År

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

2009

27

20

25

17

18

24

20

20

25

20

20

15

2010

28

20

20

22

17

25

20

25

20

20

25

15

2011

30

20

25

15

26

18

20

25

20

20

25

15

2012

29

20

20

17

22

20

25

20

20

25

20

15

2013

27

20

15

27

16

20

25

20

20

25

20

15

2014

27

20

20

22

19

18

25

20

25

20

20

15

2015

27

20

20

22 

17

25

20 

20

25

20

20

15

2016

28

20 

15 

27 

22 

20 

20 

25 

20 

20 

25 

10 

2017

34

20

20

17

22

19

20

25

20

25

20

15

2018

27

20

15

22

21

20

25

20

20

25

20

15

4.2 Definisjoner av fordelingsvariabler og grupperinger

4.2.1 Yrkesklassifisering

Fra januar 2012 ble et nytt yrkesklassifiseringssystem - Standard Yrkesklassifisering (STYRK), som er basert på ILO-standarden ISCO-08 - tatt i bruk. NAV benytter og publiserer en egen hovedinndeling av yrkene. Tabellen nedenfor viser oversikt over grovinndeling, fininndeling og tilhørende STYRK-kode(r).

Grovinndeling

Fininndeling

STYRK-kode(r)

Ledere

Politikere og toppledere

1111, 1112, 1114, 1120

 

Administrative og merkantile ledere

1211- 213, 1219 -1223

Ingeniør- og ikt-fag

Andre naturvitenskapelige yrker

2111-2114, 2120, 2131-2133

 

Ikt-yrker

1330, 2166, 2511-2514, 2519, 2521-2523, 2529, 3511-3514, 3521, 3522

 

Sivilingeniører og sivilarkitekter

2141-2146, 2149, 2151-2153, 2161, 2162, 2164, 2165

 

Ingeniører og teknikere

3112-3119, 3141-3143, 3155, 3212

Undervisning

Førskolelærere

2342

 

Grunnskolelærere

2341

 

Lærere i videregående skole

2320, 2330

 

Lærere på universitet og høyskoler og spesialister

2310, 2351, 2352

 

Annet undervisningspersonale

2353-2356, 2359, 5165

 

Ledere innen undervisning og barnevern

1341, 1345

Akademiske yrker

Saksbehandlere i offentlig sektor

2422

 

Journalister og informasjonsmedarbeidere

2432, 2622, 2642

 

Samfunnsvitenskapelige yrker

2631, 2632

 

Juridiske yrker

2611, 2612, 2619

 

Akademiske yrker i privat sektor

2421, 2423, 2424

 

Andre akademiske yrker

2621, 2633, 2634, 2636

Helse, pleie og omsorg

Medisinske yrker (leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter)

2211, 2212, 2250, 2261, 2262, 2265

 

Sykepleiere og jordmødre

2221-2224

 

Sosionomer og barnevernspedagoger

2635, 3353, 3412

 

Omsorgs- og pleiearbeidere

5321, 5322, 5329

 

Annet helsepersonell

2263, 2264, 2266, 2267, 2269, 3211, 3213, 3230, 3240, 3251, 3254, 3256-3259

 

Mellomledere innen helse, pleie og omsorg

1342-1344

Barne- og ungdomsarbeid

Skoleassistenter

5312

 

Barnehage- og skolefritidsassistenter

5311

Meglere og konsulenter

Salgskonsulenter og liknende

1346, 2431,2433, 2434, 3321, 3323, 3333

 

Meglere

3311, 3315, 3324, 3331, 3334

 

Økonomer og revisorer

2411-2413, 3312, 3313

Kontorarbeid

Lavere saksbehandlere innen offentlig administrasjon

3354, 3359

 

Sekretærer

3342, 3343

 

Økonomi- og kontormedarbeidere

3352, 4110, 4214, 4311-4313, 4413, 4415, 4416

 

Lager- og transportmedarbeidere

4321-4323

 

Resepsjonister og sentralbordoperatører

4222-4226

 

Andre funksjonærer

3332, 3339, 3341, 4131, 4132, 4211, 4213,4227, 4229, 4411, 4412

Butikk- og salgsarbeid

Butikkarbeid

5221-5223, 9334

 

Annet salgsarbeid

1420, 3322, 5211, 5212, 5230, 5242-5246, 5249

Jordbruk, skogbruk og fiske

Jordbruk, skogbruk og fiske

1311, 1312, 6111-6114, 6121-6123, 6129, 6130, 6210, 6221, 6222, 6224, 8341, 9211-9216

Bygg og anlegg

Rørleggere

7126

 

Snekkere og tømrere

7115

 

Elektrikere

7411

 

Andre bygningsarbeidere

3123, 7112, 7114, 7119, 7121-7125, 7127,7131-7133

 

Anleggsarbeidere

7542, 8342-8344

 

Hjelpearbeidere innen bygg og anlegg

9312, 9313

 

Mellomledere innen bygg og anlegg

1323

Industriarbeid

Mekanikere

7231-7234

 

Prosess- og maskinoperatører

3121, 3122, 3131-3135, 3139, 8111-8114, 8121, 8122, 8131, 8132, 8141-8143, 8151-8157, 8159, 8171, 8172, 8181, 8182, 8189

 

Næringsmiddelarbeid

7511-7515, 8160, 8183

 

Automatikere og elektriske montører

7412, 7413, 7421, 7422, 8211, 8212, 8219

 

Andre håndverkere

3214, 7113, 7221, 7222, 7311-7319, 7321- 7323, 7522, 7531, 7532, 7534-7536, 7543, 7544, 7549

 

Hjelpearbeid innen industrien

9311, 9321, 9329, 9333

 

Støpere, sveisere, platearbeidere

7211-7215, 7223, 7224

 

Mellomledere innen industriarbeid

1321, 1322

Reiseliv og transport

Maritime yrker

3151, 3152, 8350

 

Førere av transportmidler

3153, 3154, 8322,8311, 8312, 8331, 8332

 

Reiseledere, guider og reisebyråmedarbeidere

4221, 5113

 

Konduktører og kabinpersonale

5111, 5112

 

Kokker

3434, 5120

 

Hovmestere, servitører og hjelpepersonell

5131, 5132, 9412

 

Mellomledere innen reiseliv og transport

1324, 1411, 1412

Serviceyrker og annet arbeid

Yrker innen politi, brannvesen, toll og forsvar

0110, 0210, 0310, 3351, 3355, 5411, 5413

 

Velvære

5141, 5142

 

Rengjøring

5151, 5152, 9111, 9112, 9122, 9123, 9129

 

Vakthold og vaktmestere

5153, 5414, 5419

 

Annet arbeid

1349, 1439, 2163, 3411, 3413, 4212, 5161, 5163, 5164, 5169, 7541, 9331, 9510, 9611-9613, 9621-9623, 9629

 

Yrker innen kunst, sport og kultur

1431, 2641, 2643, 2651-2656, 2659, 3421-3423, 3431-3433, 3439, 5241

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

0000

4.2.2 Geografi

Fra og med oktober 2012 danner arbeidssted grunnlaget for statistikk over ledige stillinger fordelt på fylke. Tidligere ble fylkestilhørigheten for stillingenes NAV-kontor benyttet ved publisering av fylkesfordeling. Begge fordelingsvariable for fylke er imidlertid tilgjengelige i NAV for uttak av statistikk. Sammenlignbare tidsserier for fylke basert på arbeidssted er tilgjengelig på Nav.no under Tidsserier, Årsgjennomsnitt.

For den enkelte statistikk eller publikasjon er dette forklart nærmere under «5. Historikk og sammenlignbarhet over tid, 5.1 Brudd og endringer, 2012 – Endringer i statistikken fordelt på fylke».