– Ledigheten har nå falt i mer enn to år, og nedgangen fortsatte i april. Det er i Trøndelag og blant ingeniører og ikt-medarbeidere at ledigheten har falt mest den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har gått ned med 0,3 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene, justert for sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har også gått ned med 0,3 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Figur 1: Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesongjusterte tall

Antall-ledige0419

Kilde: NAV

Figur 2: Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesongjusterte tall

Andel-ledige0419

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av april var det registrert 63 300 helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet som innføring av forenklet registrering medførte fra november 2018 (se faktaboks), tilsvarer dette en nedgang på 7 200 sammenliknet med april i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i april.

Til sammen var 79 600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) i april. Det er 10 500 færre enn i april i fjor, ifølge bruddjusterte tall, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,7 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med april i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

Østfold, Vestfold og Finnmark har høyest ledighet i landet

Østfold, Vestfold og Finnmark var fylkene med høyest arbeidsledighet i april, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent.

De fleste fylkene har lavere ledighet enn i april i fjor, justert for bruddet i statistikken. Nedgangen var størst i Rogaland, etterfulgt av Aust-Agder og Hordaland. I Hedmark, Oppland og Troms var ledigheten høyere enn i april i fjor.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av april ble det registrert 45 300 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 6 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (7 900) samt bygg og anlegg (5 100).

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall arbeidsmarkedet - april 2019 (pdf)
Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - april 2019 (pdf)
Helt ledige etter fylke og kommune - april 2019 (pdf)
Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside
Arbeidsmarkedet nå - april 2019 (pdf)