– De siste tre månedene har det kun vært små endringer i antallet registrerte ledige når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er nå 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er registrert som helt ledig. Denne andelen har holdt seg stabil så langt i år, og vi må tilbake til starten av 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antallet nye arbeidssøkere holder seg fortsatt på et lavt nivå. I april var det i gjennomsnitt 820 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag, det samme antallet som i mars.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall.

                       

Kilde: NAV. Last ned figuren i full størrelse (png).

 

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Sesongjusterte tall.

 

Kilde: NAV. Last ned figuren i full størrelse (png).

Ti fylker hadde en økning i antallet helt ledige i april, justert for sesongvariasjoner. Sogn og Fjordane hadde den største prosentvise oppgangen. Antall helt ledige falt eller holdt seg stabilt i de andre åtte fylkene. Den største prosentvise nedgangen var i Aust-Agder.

Arbeidsledigheten har holdt seg uendret eller gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og ikt-fag, fulgt av industriarbeid. Antallet helt ledige gikk mest opp for barne- og ungdomsarbeidere.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

Ved utgangen av april var det registrert 66 800 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 11 400 sammenliknet med april i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i april.

Til sammen var 86 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 14 000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Antall helt ledige er nå lavere enn i april i fjor for alle yrkesgrupper, kun personer uten eller uoppgitt yrkeserfaring hadde en marginal økning. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 33 prosent, og industriarbeid med 27 prosent.

Ved utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 4,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport med 3,9 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Færre ledige i alle fylker

Arbeidsledigheten har gått ned i alle fylker sammenliknet med april i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 32 prosent, fulgt av Vest-Agder med 24 prosent.

Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i april med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Troms og i Sogn og Fjordane med 1,6 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I april ble det registrert 42 600 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 900), bygg og anlegg (5 500) og undervisning (5 000).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.