– I september var det en liten økning i antallet registrerte helt ledige, mens antallet som deltar på arbeidsrettet tiltak gikk litt ned. Som andel av arbeidsstyrken har antallet helt ledige holdt seg uendret de siste tre månedene. Dette tyder på at arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg etter halvannet år med nedgang, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken lå på 2,4 prosent ved utgangen av september, ifølge sesongjusterte tall. Denne andelen har holdt seg ganske stabil så langt i år. Kun i mai og juni var andelen lavere, med 2,3 prosent. Økningen etter juni kan blant annet sees i sammenheng med innføring av SMS-påminnelse til arbeidsledige om å fornye registreringen hos NAV, samt regelverksendringer for arbeidsavklaringspenger (se faktaboks).

Den siste måneden har antallet nye arbeidssøkere gått videre ned. I september var det i gjennomsnitt 750 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste antallet siden september 2008.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall

Arbeidsledighet-september-antall

Kilde: NAV

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjusterte tall

Arbeidsledighet-september-andel

Kilde: NAV

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av september var det registrert 63 500 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 5 400 sammenliknet med september i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,5 prosent av arbeidsstyrken til 2,3 prosent. 47 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i september.

Til sammen var 77 200 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 9 200 færre enn i september i fjor, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i fjor.

Fortsatt størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Antall helt ledige i september var lavere enn i september i fjor innen de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst innen ingeniør- og ikt-fag (-28 %) og industriarbeid (-21 %).

Ved utgangen av september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,9 prosent.

Færre ledige i de fleste fylkene

Arbeidsledigheten i september var lavere i de aller fleste fylkene sammenliknet med september i fjor. Nedgangen var størst i Rogaland med 26 prosent, fulgt av Aust-Agder med 24 prosent.   Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i september med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I september ble det registrert 31 000 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (5 100), bygg og anlegg (4 100), samt ingeniør- og ikt-fag (3 800).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes at NAV har forbedret innhentingsmetodene samt at NAV fra sommeren 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i stillingsmarkedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.