– Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3 000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken økte med 0,1 prosentpoeng i mai, justert for sesongvariasjoner. Andelen er likevel fortsatt 0,1 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har gått ned med 0,2 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Figur 1: Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesong- og bruddjusterte tall

antall - ledige - mai

Kilde: NAV

Figur 2: Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall

andel - ledige - mai

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av mai var det registrert 59 800 helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet som innføring av forenklet registrering medførte fra november 2018 (se faktaboks), tilsvarer dette en nedgang på 3 900 personer sammenliknet med mai i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. 47 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i mai.

Til sammen var 75 600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av mai. Det er 6 300 færre enn i mai i fjor, ifølge bruddjusterte tall. Bruttoledigheten er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,2 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med mai i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

Høyest ledighet i Østfold

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finnmark og Vestfold med 2,7 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,4 prosent.

Det er relativt store geografiske forskjeller i utviklingen i arbeidsledigheten det siste året. Langs kysten fra Agder til Trøndelag har ledigheten falt, og mest i Rogaland (-18 %) og Hordaland (-17 %), når vi justerer for brudd i statistikken. Hedmark og Østfold er fylkene med størst økning i ledigheten sammenliknet med mai i fjor, med henholdsvis 11 og 6 prosent, justert for bruddet i statistikken.

Økning i antallet helt ledige blant unge

Det siste året har ledigheten falt for alle aldersgrupper, med unntak av de under 20 år. For denne aldersgruppen er det om lag 200 flere ledige enn i mai i fjor, justert for bruddet i statistikken. Det henger sammen med at færre deltar i arbeidsmarkedstiltak. Ser vi på summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er denne om lag uendret for de under 20 år, mens den har falt med mellom 6 og 9 prosent for de andre aldersgruppene.

Det er likevel aldersgruppen 20-24 år som har høyest ledighet, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mens de under 20 år har lavest ledighet med 1,3 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av mai ble det registrert 38 500 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 3 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 400) samt bygg og anlegg (4 700).

Hovedtall arbeidsmarkedet - mai 2019 (pdf)Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - mai 2019 (pdf)Helt ledige etter fylke og kommune - mai 2019 (pdf)Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktssideArbeidsmarkedet nå - mai 2019 (pdf)