– Ledigheten er nå på omtrent samme nivå som i april, etter å ha svingt litt opp og ned de siste månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 3 500 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige lå på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i august, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,8 prosent. Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har vært relativt stabil hittil i år.

Figur 1: Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesong- og bruddjusterte tall.

Antall ledige aug 2019

Kilde: NAV. Se grafen i full størrelse.

Figur 2: Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall 

Andel ledige aug 2019

Kilde: NAV. Se grafen i full størrelse.

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte. Endringstall er justert for bruddet i statistikken (se faktaboks).

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av august var det registrert 65 100 helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet som innføring av forenklet registrering medførte fra november 2018 (se faktaboks), tilsvarer dette en nedgang på 6 800 personer sammenliknet med august i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 44 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i august.

Til sammen var 76 300 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av august. Det er 7 900 færre enn i august i fjor. Bruttoledigheten er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet innen barne- og ungdomsarbeid

Ved utgangen av august var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen akademiske yrker, med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med august i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere.

Høyest ledighet i Østfold

Østfold hadde den høyeste ledigheten i august, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,8 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,5 prosent.

Det er lavere ledighet i de fleste fylkene sammenliknet med august i fjor. Ledigheten har gått mest ned i Agder og på Vestlandet, og aller mest i Hordaland og Rogaland (-19 %). I Østfold og Oppland har ledigheten gått noe opp det siste året.

Redusert ledighet innen de fleste aldersgrupper

Ved utgangen av august var ledigheten høyest i aldersgruppen 20–24 år, med 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med august i fjor har ledigheten gått ned i alle aldersgrupper fra 20 år og oppover. Nedgangen var størst i aldersgruppen 40-49 år (-12 %). For de under 20 år har ledigheten økt litt det siste året.

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av august ble det registrert 27 700 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 4 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 200), bygg og anlegg (3 400) og butikk- og salgsarbeid (3 400).

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall arbeidsmarkedet - august 2019 (pdf)Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - august 2019 (pdf)Helt ledige etter fylke og kommune - august 2019 (pdf)Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktssideArbeidsmarkedet nå - august 2019 (pdf)