– Så langt i år har antallet helt ledige gått ned med 3 800 personer. Det er i Hordaland og innen ingeniør og ikt-fag at ledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige lå på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i september, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,7 prosent. Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har vært relativt stabil hittil i år.

Figur 1: Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesong- og bruddjusterte tall

antall_ledige_september

Kilde: NAV

Figur 2: Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall 

andel_ledige_september

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte. Endringstall er justert for bruddet i statistikken (se faktaboks).

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av september var det registrert 61 300 helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet som innføring av forenklet registrering medførte fra november 2018 (se faktaboks), tilsvarer dette en nedgang på 6 300 personer sammenliknet med september i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 43 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i september.

Til sammen var 73 800 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av september. Det er 7 600 færre enn i september i fjor. Bruttoledigheten utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet innen barne- og ungdomsarbeid

Ved utgangen av september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen akademiske yrker, med 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med september i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, etterfulgt av kontorarbeid og industriarbeid.

Høyest ledighet i Østfold

Østfold hadde den høyeste ledigheten i september, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,7 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,4 prosent.

Det er lavere ledighet i de fleste fylkene sammenliknet med september i fjor. Ledigheten har gått mest ned på Vestlandet, og aller mest i Hordaland (-20 %). I Østfold har ledigheten gått noe opp det siste året, mens den er uendret i Oppland.

Redusert ledighet i alle aldersgrupper

Ved utgangen av september var ledigheten høyest i aldersgruppen 20–24 år, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest i aldersgruppen 50-59 år, med 1,5 prosent.

Sammenliknet med september i fjor har ledigheten gått ned i de fleste aldersgrupper. Nedgangen var størst i aldersgruppen 40-49 år (-11 %), mens den var uendret for de under 20 år.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av september ble det registrert 31 500 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 2 prosent flere nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (5 700), ingeniør- og ikt-fag (3 900) og bygg og anlegg (3 400).

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

Hovedtall arbeidsmarkedet - september 2019 (pdf)Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - september 2019 (pdf)Helt ledige etter fylke og kommune - september 2019 (pdf)Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktssideArbeidsmarkedet nå - september 2019 (pdf)