NAV har utbetalt 8,5 mrd kroner i dagpenger under koronakrisen

Siden de mest omfattende koronatiltakene ble iverksatt i Norge, har NAV saksbehandlet 182 200 søknader om dagpenger og utbetalt 5,1 milliarder kroner i dagpenger. I tillegg har 175 200 personer til sammen fått utbetalt 3,4 milliarder kroner i forskudd på dagpenger.

De siste fire ukene har NAV behandlet 20 000 søknader om dagpenger i uken. Det er en kraftig økning fra starten av året da tilsvarende tall var på om lag 3 800 søknader i uken.

Under koronakrisen har NAV utbetalt 5,1 milliarder kroner i dagpenger, hvorav 2,7 milliarder kroner er utbetalt til de som har søkt fra uke 11 og til nå. Inkludert utbetalinger av forskudd på dagpenger, er dermed totalt 8,5 milliarder kroner utbetalt i dagpenger i denne perioden.

– NAV har flyttet på saksbehandlere, ansatt flere og forenklet saksbehandlingen. Målet har vært at flest mulig skal få utbetalt så mye som mulig av det de har krav på, så raskt som mulig. Vi mottar daglig mange nye søknader og regner med å være a jour i slutten av juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Så langt i 2020 har NAV saksbehandlet 223 600 søknader om dagpenger, og 182 200 er behandlet siden koronatiltakene ble iverksatt (fra uke 12). Det er mer enn i hele 2019 da NAV saksbehandlet 157 000 søknader.

Ser man på alle søknader om dagpenger som har kommet inn fra koronakrisen startet og fram til nå, gjenstår det å behandle søknader fra i overkant av 230 000 personer. 

3,4 milliarder i forskudd

Ettersom søknadene må behandles manuelt, ble det tidlig klart at det vil ta måneder før alle søknadene er behandlet. Med normal saksbehandling ville det tatt godt over et år.

Før påske innførte derfor NAV en mulighet for å søke forskudd på dagpenger, i påvente av saksbehandlingen. Søknaden er automatisert, slik at utbetalingen kommer i løpet av et par dager. Det er også mulig å søke om forskudd hver måned, slik at samme person kan ha fått innvilget flere søknader. 

Siden 30. mars har NAV godkjent 241 600 søknader om forskudd. Samlet beløp det er søkt og innvilget forskudd på er totalt 3,4 milliarder kroner til 175 200 personer. 

Tre ganger så mange som i hele 2019

Siden de mest omfattende koronatiltakene ble iverksatt i Norge, har NAV mottatt nær 460 000 søknader om dagpenger, fra over 400 000 personer. De aller fleste gjelder dagpenger ved permittering. 

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 493 300 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160 500 gjennom hele 2019. NAV har nå fått inn mer enn tre ganger så mange søknader om dagpenger så langt i 2020 som i hele 2019.