Mer enn 420 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV

Ved utgangen av april var 421 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. 15,0 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 9 100 flere enn ved utgangen av mars, men ser man kun på de siste tre ukene har det vært en nedgang på 11 700 personer.

Blant arbeidssøkerne var 269 000 personer registrert som helt ledige ved utgangen av april, noe som utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 281 800 personer, eller 10,1 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg var 139 200 registrert som delvis ledige. Beregninger viser at 60 prosent av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder 79 prosent av de delvis ledige. 

– Etter en svært dramatisk økning i arbeidsledigheten i mars og i starten av april, ser det nå ut til at vi kan ha passert ledighetstoppen. Det er besluttet at blant annet frisørsalonger, barnehager og skoler kan åpne delvis opp fra slutten av april, noe som kan bidra til ytterligere nedgang i ledigheten de kommende ukene. På den andre siden gir lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer fortsatt mange permitteringer og oppsigelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng 

Sammenlignet med utgangen av mars er det nå 31 600 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 10,5 prosent. Nedgangen har vært størst den siste uken med 17 900 færre registrerte helt ledige sammenlignet med forrige uke. Bruttoledigheten har falt med 32 700 personer den siste måneden. 

Antallet delvis ledige har derimot fortsatt å øke. Ved utgangen av april var 139 200 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 41 800 personer (43 %) sammenlignet med mars. De delvis ledige utgjør nå 5,0 prosent av arbeidsstyrken. 

At vi den siste måneden har sett en betydelig nedgang i antall helt ledige og samtidig stor økning i delvis ledige, må sees i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort. Det gjør at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe og skal klassifiseres som delvis ledige. 

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16 (se faktaboks).  

arbeidssøkere - april 2020.png

Kilde: NAV

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Den siste måneden har det vært en økning i antall helt ledige innenfor tre yrkesgrupper. Dette er reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid, og innen undervisning, som har henholdsvis 2 300, 1 000 og 200 flere helt ledige. For alle andre yrkesgrupper har antallet helt ledige gått ned. Målt i antall personer har nedgangen vært størst innen butikk- og salgsarbeid med 11 900 personer. 

Dette må sees i sammenheng med at antallet delvis ledige innen butikk- og salgsarbeid har økt med 8 200 personer den siste måneden. Antallet delvis ledige har økt i alle yrkesgrupper utenom undervisning og reiseliv og transport sammenlignet med utgangen av mars, og for de fleste yrkesgruppene er denne økningen også større en nedgangen i antallet helt ledige.

Ved utgangen av april var antallet helt ledige som andel av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 27,0 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen akademiske yrker med 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet i Oslo

Det har blitt færre helt ledige i alle fylker den siste måneden. Fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten er Møre og Romsdal (-16 %) og Agder (-14 %). Samtidig som antallet helt ledige har falt over hele landet, har antallet delvis ledige økt i alle fylker, og i de fleste fylker er denne økningen større enn nedgangen i antallet helt ledige. Det er Møre og Romsdal (65 %) og Oslo (55 %) som har hatt størst økning i antallet delvis ledige den siste måneden. 

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken var høyest i Oslo med 12,5 prosent, og lavest i Nordland med 7,7 prosent.

Færre arbeidssøkere under 25 år

Antall helt ledige har falt i alle aldersgrupper sammenlignet med mars. Nedgangen i antallet helt ledige var størst i aldersgruppen 50 – 59 år, med 7 300 færre helt ledige. Samtidig var det en kraftig økning i antallet delvis ledige for alle aldersgrupper sammenlignet med mars. 

Antallet delvis ledige økte mest blant de mellom 50 og 59 år, etterfulgt av aldersgruppen 40 – 49 år, med henholdsvis 11 900 og 11 300 personer. Blant de under 25 år har imidlertid antallet delvis ledige økt mindre enn nedgangen i antall helt ledige, og det er 8 900 færre arbeidssøkere i denne aldersgruppen enn forrige måned.

Ved utgangen av april var ledigheten likevel høyest for de mellom 20 og 24 år, med 15,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i aldergruppen over 60 år, med 6,5 prosent.

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av april ble det registrert 21 000 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 40 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (5 200) og undervisning (2 700). 

Den eneste yrkesgruppen som hadde et høyere antall nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor, var jordbruk, skogbruk og fiske. Her ble det registrert i overkant av 600 nye ledige stillinger i løpet av april, noe som tilsvarer en økning i antall utlysninger per virkedag på 126 prosent sammenlignet med april i fjor.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV.

Se også NAVs samleside over statistikk som viser konsekvenser av korona-viruset

Fakta

Sesongjustering

Normalt benyttes sesongjusterte tall for å se på utviklingen i arbeidsledigheten fra en måned til den neste. Det er noen faste sesongmønstre i hvordan ledigheten utvikler seg. Fra desember til januar øker antallet arbeidsledige fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet, så faller gjerne antallet arbeidsledige fram mot sommeren før den igjen øker i løpet av sommeren. Sesongjusteringen justerer for disse normale svingningene og viser den underliggende trenden på arbeidsmarkedet. De siste to månedene drives imidlertid utviklingen fullstendig av den helt spesielle situasjonen i norsk og internasjonal økonomi på grunn av tiltakene for å bekjempe en pandemi, og ikke normale sesongvariasjoner. Sesongjusteringsmetoden vil ikke klare å ta hensyn til dette på en meningsfull måte, og vi har derfor ikke laget sesongjusterte tall.

Statistikk for uke 16

Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.