Mer enn 400 000 registrert som arbeidssøkere hos NAV

Ved utgangen av mars var 301 000 personer registrert som helt ledige, ifølge tall fra NAV. Det utgjør 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 314 000 personer, eller 11,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 97 000 registrert som delvis ledige. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

– Vi har sett en drastisk forverring av arbeidsmarkedet den siste måneden. Svært mange er blitt permittert, og det er nå over 400 000 personer som er registrerte som arbeidssøkere hos NAV. Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, har rammet enkelte yrkesgrupper hardere enn andre. Vi ser likevel at ringvirkningene rammer hele arbeidsmarkedet, og dermed hele den norske økonomien hardt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Siden februar har 235 000 flere blitt registrert som helt ledige, en økning på 360 prosent. Økningen var særlig stor mellom uke 12 og uke 13 med 142 000 flere registrerte helt ledige. Bruttoledigheten har også økt med 235 000 personer den siste måneden.

Kraftig økning i antall delvis ledige

Antallet delvis ledige har også økt kraftig den siste måneden. I slutten av mars var det 97 000 personer som var registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 71 000 (274 %) siden februar. 

NAV bruker informasjon fra meldekort som arbeidssøkere sender inn hver 14. dag til å skille mellom de som er helt og delvis ledige. I meldekortene gir arbeidssøkerne informasjon om de har jobbet de siste to ukene eller ikke. Ved første registrering får alle arbeidssøkere status som helt ledig. Når NAV får inn meldekort, får arbeidssøkere som har jobbet delvis de siste to ukene endret sin status fra helt ledig til delvis ledig. Dermed ser vi en større økning i antall delvis ledige nå, mens antall helt ledige viser en mindre oppgang (figur 1). 

Summen av arbeidssøkere registrert hos NAV, altså helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, var ved utgangen av mars på 412 000 personer. Dette utgjør 14,7 prosent av arbeidsstyrken. I løpet av mars har summen av arbeidssøkere økt med 306 000 personer, noe som tilsvarer en økning på 289 prosent fra forrige måned. 87 prosent av alle nye registrerte arbeidssøkere i løpet av mars har oppgitt permittering som begrunnelse for registreringen. 

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Tall for 2020.

april2020 - ledige.png

Kilde: NAV

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Den siste måneden har økningen i antall helt ledige vært størst innenfor butikk og salgsarbeid, med 43 000 flere registrerte helt ledige. Deretter følger reiseliv og transport med 41 000 flere helt ledige, og serviceyrker og annet arbeid med 30 000 flere.

Ved utgangen av mars var arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 25,8 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning med 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet i Oslo

Det har vært en kraftig økning i antallet helt ledige i alle fylker den siste måneden. Økningen var størst i Oslo (441 %) og minst i Vestfold og Telemark (277 %). 

Arbeidsledigheten målt som prosent av arbeidsstyrken var høyest i Oslo med 13,8 prosent, og lavest i Nordland med 8,5 prosent.

Økt ledighet i alle aldersgrupper

Arbeidsledigheten har økt i alle aldersgrupper sammenlignet med februar. Økningen i antall helt ledige var størst i aldersgruppen 30–39 år, med 56 000 flere helt ledige og minst for de under 20 år, med 11 000 flere. 

Ved utgangen av mars var ledigheten høyest for de mellom 20 og 24 år, med 17,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i aldergruppen over 60 år, med 7,6 prosent.

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av mars ble det registrert 38 900 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 27 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (9 300) og undervisning (4 000). Den eneste yrkesgruppen som hadde et høyere antall nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor, var jordbruk, skog og fiske. Her ble det registrert i underkant av 700 nye ledige stillinger i løpet av mars, noe som tilsvarer en økning i antall utlysninger per virkedag på 23 prosent sammenlignet med mars i fjor.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall arbeidsmarkedet - mars 2020 (pdf)
Helt ledige - Januar 1991 - mars 2020 (pdf )
Helt ledige etter fylke og kommune - mars 2020 (pdf)
Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside
Arbeidsmarkedet nå - mars 2020 (pdf)

Fakta

Normalt benyttes sesongjusterte tall for å se på utviklingen i arbeidsledigheten fra en måned til den neste. Det er noen faste sesongmønstre i hvordan ledigheten utvikler seg. Fra desember til januar øker antallet arbeidsledige fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet, så faller gjerne antallet arbeidsledige fram mot sommeren før den igjen øker i løpet av sommeren.

Sesongjusteringen justerer for disse normale svingningene og viser den underliggende trenden på arbeidsmarkedet. Den siste måneden har vi imidlertid hatt en økning i ledigheten som er langt større enn vi noen gang har opplevd før. Dette skyldes ikke sesongvariasjoner, men den helt spesielle situasjonen i norsk og internasjonal økonomi på grunn av tiltakene for å bekjempe en pandemi.

Sesongjusteringsmetoden vil ikke klare å ta hensyn til dette på en meningsfull måte, og vi har derfor ikke laget sesongjusterte tall denne måneden.