I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. NAV har estimert brudd- og sesongjusterte tall for å kunne vurdere den løpende utviklingen i arbeidsledigheten.

– I løpet av første kvartal i år har antall helt ledige gått ned med 2 800 personer, og andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall. Det er i Hordaland og Rogaland at arbeidsledigheten har falt mest, noe som må sees i sammenheng med økte oljeinvesteringer og bedringen i oljerelatert næringsliv, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har gått ned med 0,2 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene og lå på 2,3 prosent i mars, justert for bruddet i statistikken og sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,8 prosent i mars, ned med 0,4 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Figur 1: Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Brudd- og sesongjusterte tall

antall-ledige0319

Kilde: NAV

Figur 2: Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Brudd- og sesongjusterte tall

Andel-ledige0319

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av mars var det registrert 66 300 helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet i statistikken, tilsvarer det en nedgang på 6 200 sammenliknet med mars i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. 47 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar.

Til sammen var 82 900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) i mars. Det er 9 500 færre enn i mars i fjor, ifølge bruddjusterte tall, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av mars var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,9 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med mars i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

Østfold og Vestfold har høyest ledighet i landet

Østfold og Vestfold var fylkene med høyest arbeidsledighet i mars med 3,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Finnmark med 2,9 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent.

De fleste fylkene har lavere ledighet enn i mars i fjor, justert for bruddet i statistikken. Nedgangen var størst i Rogaland, etterfulgt av Hordaland og Aust-Agder. I Hedmark, Oppland og Nordland var ledigheten høyere enn i mars i fjor.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I mars ble det registrert 42 400 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 10 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (8 500), undervisning (4 400) samt bygg og anlegg (4 300).

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Hovedtall arbeidsmarkedet - mars 2019 (pdf)Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - mars 2019 (pdf)Helt ledige etter fylke og kommune - mars 2019 (pdf)Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktssideArbeidsmarkedet nå - mars 2019 (pdf)