Arbeidsledighetstallene i juli ble i år hentet ut en uke senere enn i fjor. Siden antallet arbeidsledige alltid øker på denne tiden av året, bidrar dette til at ledighetstallet blir høyere. I tillegg har NAV fra og med juli innført nye rutiner hvor det sendes SMS til ledige om at de må huske å sende inn meldekort hvis de fortsatt skal være registrert (se faktaboks for nærmere forklaring).

– Den store økningen i ledigheten fra juni til juli i år skyldes etter NAVs vurdering i stor grad at tallene hentes ut en uke senere enn i fjor i kombinasjon med ny SMS-påminning til ledige. Om man justerer for disse forholdene, anslår vi at det kun var en liten økning i ledigheten i juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I juli var det i gjennomsnitt 760 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste nivået vi har hatt siden før finanskrisen.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten-juli-2018

Kilde: NAV

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjusterte tall

Arbeidsledighetsandel-juli-2018

Kilde: NAV

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av juli var det registrert 70 600 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6 900 sammenliknet med juli i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent. 51 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juli.

Til sammen var 82 000 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV. Det er 9 200 færre enn i juli i fjor, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,3 prosent i fjor.

Størst nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag

Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 29 og 20 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Ved utgangen av juli var ledigheten lavest innen akademiske yrker med 1,1 prosent av arbeidsstyrken, mens den var høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 5,4 prosent. Innen barne- og ungdomsarbeid er ledigheten ofte på sitt høyeste om sommeren.

Lavere ledighet i de fleste fylker

Ledigheten er lavere enn i juli i fjor i de fleste fylker. Størst har nedgangen vært i Rogaland (-26 %) og Vest-Agder (-16 %). Hedmark og Oppland er de eneste fylkene hvor det ikke har vært en nedgang i antallet helt ledige. I disse fylkene har ledigheten økt med henholdsvis 1 og 3 prosent.

Ved utgangen av juli var ledigheten lavest i Sogn og Fjordane (1,5 %) og Oppland (1,7 %), mens den var høyest i Vestfold (3,1 %), Østfold, Aust-Agder, Rogaland og Finnmark (alle 3,0 %).

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I juli ble det registrert 27 700 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 700), bygg og anlegg (4 100) og innen ingeniør- og ikt-fag (3 400).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes at NAV har forbedret innhentingsmetodene samt at NAV fra sommeren 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i markedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.